Kunnskapsgrunnlaget for forvaltningsplanen Sentral-Spitsbergen

Norsk Polarintistutt har i sitt tildelingsbrev for 2016 fra Klima - og miljødepartementet fått i oppdrag å lage kunnskapsgrunnlag for forvaltningsplanen Sentral-Spitsbergen. Dette innebærer å sammenstille og vurdere tilgjengelig kunnskap fra dette området innen eksempelvis flora og fauna, geologi og klima, samt vurdere hvordan ulike typer aktivitet kan påvirke natur og miljø i områdene. Prosjektet skal rapportere til Sysselmannen på Svalbard.

I sitt tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet i 2009 ble Sysselmannen gitt i oppdrag å starte arbeidet med å utarbeide forvaltningsplaner for de store verneområdene på Svalbard. I oppdragsbrev datert 03.06.09 framgår det at det skal utarbeides forvaltningsplaner for både vernede og ikke-vernede områder på det sentrale Spitsbergen. I tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet for 2016 framgår det at Sysselmannen skal bestille kunnskapsgrunnlag for arbeidet med forvaltningsplaner for nasjonalparkene på Sentral-Spitsbergen (Nordre Isfjorden, Sassen-Bünsow Land, Indre Wijdefjorden og Nordenskiöld Land) og Festningen geotopvernområde. Kunnskapsgrunnlaget skal også omfatte mellomliggende ikke-vernede arealer på det sentrale Spitsbergen som grunnlag for å vurdere brukerbehov også innenfor disse områdene. Sysselmannen ønsker også at kunnskapsgrunnlag for Ossian Sars naturreservat inngår i bestillingen.

I tråd med oppdragsbrevet i 2009 skal forvaltningsplanene mer konkret også bidra til å:

  • sikre helhetlig styring av ulike former for ferdsel og slik begrense samlet belastning på miljøet i tråd med verneformålene.
  • kartlegge behov for bedre tilrettelegging for ikke-motorisert reiseliv og friluftsliv og legge til rette for gode rammevilkår for dette
  • håndtere arealbrukskonflikter med tanke på motorferdsel
  • avklare hva som er akseptabel belastning og risiko som følge av lokal virksomhet