Antarktis

Antarktis er det kaldaste, mest forblåste og tørraste kontinentet på jorda. Kontinentet har eit areal på ca. 14 millionar km2, som vert utvida til det dobbelte om vinteren når havisen strekkjer seg innpå 1000 km ut frå kysten. Introduksjon av framandartar, konsekvensar av økt turisme og endringar i klima er alle problemstillingar knytt til verksemd på kontinentet. Antarktistraktaten har gjort Antarktis til eit kontinent dedikert fred, miljøvern og forsking. 

98 % av kontinentet er dekket av is og snø og utgjer 90 % av all is i verden. På det største er isen målt til å vere 4776 meter tjukk. Viss all is i Antarktis smelta, ville havnivået på jorda auke med ca. 70 meter.

Isen på kontinentet kan gje svar på korleis klimaet har utvikla seg over fleire hundre tusen år, og er difor eit viktig referanseområde for internasjonal miljøforsking.

Sida 1976 har norske forskarar jamnleg gjennomført ekspedisjonar til det norske kravområdet Dronning Maud Land.

Norsk Polarinstitutt er Noregs utøvande miljømyndigheit i Antarktis. Instituttet har òg ansvar for norsk forskings- og miljøovervakingsverksemd i Antarktis, og driftar forskingsstasjonen Troll og flystripa Troll Airfield.

Regelverk

All aktivitet og besøk i Antarktis må følgja føresegnene i forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis og gjennomførast i tråd med Antarktistraktaten (1959), den tilhøyrande protokollen om miljøvern (1991) og relevante vedtak. 

Meir om regelverk i Antarktis

Områder

Antarktis er fellesbeteiknelsen på land- og havområda omkring Sørpolen.

Miljø og klima

Antarktis har til no ikkje blitt påverka av klimaendringane i like stor grad som Arktis, og temperaturen i Antarktis er generelt svært låg. Fleire faktorar medverker til dette, mellom anna den lave solinnstrålinga om vinteren, evnen isen har til å reflektere solstrålinga, kjøle-effekten av langbølgestråling frå kontinentet og høgda til kontinentet over havet. 

Dyr og plantar

I Antarktis finn ein eit unikt og sårbart dyreliv. Her er lite vegetasjon, og bare to blomstrande arter.

Meir om plantar og dyr

Siste artikler om Antarktis

Flere artikler om Antarktis