Barentshavet

Barentshavet er et grunnhav med et gjennomsnittsdyp på 230 meter. Det dekker et område fra det dype Norskehavet i vest, med dyp over 2500 meter, til kysten av Novaja Semlja i øst, og i sør fra kysten av Norge og Russland til ca. 80º N.

Barentshavet

Barentshavet er et viktig områder for norsk fiskerinæring, hvor vanntilførselen fra Atlanterhavet skaper svært gode vekstforhold. Foto: Odd Harald Selboskar / Norsk Polarinstitutt

Ærfugl

Ærfugl blant isen i Barentshavet. Området huser minst 20 millioner sjøfugl sommerstid. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt

Flere steder er det dype renner som ofte karakteriseres av horisontal bløtbunn på grunn av sediment som akkumuleres. Mange banker og flak har derimot relativt liten sedimentering på grunn av sterk strøm. Nordgående havstrømmer transporterer atlantisk vann øst- og nordover, mens sørgående havstrømmer transporterer arktisk vann sørover. Tilførselen av atlantisk vann er med på å gjøre deler av området spesielt sammenlignet med andre arktiske områder på tilsvarende breddegrad. Det bidrar også til at disse delene av området er relativt lett tilgjengelig i store deler av året.

Barentshavet er et av verdens mest produktive havområder, og det er få andre havområder som kan fremvise en tilsvarende rikdom når det gjelder hekkende sjøfugl. Minst 20 millioner sjøfugl har tilhold i Barentshavet sommerstid. Disse fordeler seg på 40 ulike arter og 1600 hekkekolonier.

Barentshavet er et svært viktig område for norsk fiskerinæring, både som oppvekstområde for en rekke viktige fiskeslag og som høstingsområde. Gjennom de siste førti år har Barentshavet gitt en avkastning på mellom 1 og 3,5 millioner tonn fisk.

Fokusområde for Norsk Polarinstitutt

Barentshavet er et viktig område for Norsk Polarinstitutts forskning

Tokt med forskningsfartøyet «Lance» finner stadig sted i Barentshavet. Norsk Polarinstitutt bedriver mye forskning i området, blant annet på havisen. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutts forskere studerer økosystemer, fugler og pattedyr og havisen i Barentshavsområdet, og våre miljøforvaltere har vært aktive i utarbeidelsen av forvaltningsplan for Barentshavet som ble lagt fram av Regjeringen 31. mars 2006. Nå deltar Polarinstituttet i oppfølgingen av forvaltningsplanen.

BarentsPortal er et nettsted som gir førstehånds kunnskap om miljøet i norsk og russisk del av Barentshavet. Nettstedet er et samarbeid mellom norske og russiske forvaltnings- og forskningsinstitusjoner, og Norsk Polarinstitutt har prosjektledelsen på norsk side.