Forvaltningen av Barentshavet

Barentshavet er et av verdens mest produktive havområder, og det er få andre havområder som kan fremvise en tilsvarende rikdom når det gjelder hekkende sjøfugl. Norsk Polarinstitutt har et ansvar for å utforme og gjennomføre en norsk miljøpolitikk for polar- og Barentsregionen og for å ta initiativ for å sikre koordingering av miljøovervåkningen i nordområdene.

Forvaltningsplan for Barentshavet

Islagt skip i Barentshavet

Økende petroleumsvirksomhet og den mulige fremtidige kommersielle utnyttelsen av Nordøstpassasjen stiller nye krav til forvaltningen av Barentshavet. Foto: Norsk Polarinstitutt

Forvaltningsplanen for Barentshavet ble lagt fram av Regjeringen 31. mars 2006. Arbeidet med denne planen har pågått siden 2002. Norsk Polarinstitutts miljøforvaltere har vært aktive i utarbeidelsen av Forvaltningsplanen. Norsk Polarinstitutt har i sin høringsuttalelse om det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen til Miljøverndepartementet blant annet lagt vekt på at store fremtidige endringer i økosystemet i Barentshavet-Lofoten understreker viktigheten av at en helhetsvurdering av verdi og sårbarhet fortsatt legges til grunn for hvilken aktivitet som kan tillates.

Nå deltar Polarinstituttet i oppfølgingen av planen.

Norsk oppfølging av Arctic Climate Impact Assessment

Norwegian Arctic Climate Impact Assessment (NorACIA) er den norske oppfølgingen av Arktisk Råd-prosjektet Arctic Climate Impact Assessment, og omhandler klimaendringer og effekter i Nord-Norge, på Svalbard og i havområdene.

Hovedutredningen bygger på fem delutredninger innenfor temaene klimautvikling, fysiske og biogeokjemiske systemer, økosystemer og biologisk mangfold, effekter på folk og samfunn og tilpasning til klimaendringene.

BarentsPortal

Den samlede norsk-russiske vurderingen av miljøtilstanden i hele Barentshavet blir publisert på en egen nettside. BarentsPortal gir førstehånds kunnskap om miljøet i norsk og russisk del av Barentshavet.

Les mer om BarentsPortal eller se prosjektets egen nettside.

Forskningsvirksomhet

RV «Lance» i isen

Barentshavet er et av verdens mest produktive havområder, og har minst 20 millioner sjøfugl sommerstid. Norsk Polarinstitutt har et ansvar for å utforme og gjennomføre en norsk miljøpolitikk for polar- og Barentsregionen og for å ta initiativ for å sikre koordingering av miljøovervåkningen i nordområdene. Foto: Sebastian Gerland, Norsk Polarinstitutt

Halvparten av havisen som ligger i Barentshavet om sommeren er forsvunnet de siste ti årene. Temperaturen har økt med én grad i samme periode, og bestandene av fisk og sjøfugl er på retretten. Økosystemet i Barentshavet styres i stor grad av klima.

Nordgående havstrømmer transporterer atlantisk vann øst- og nordover, mens sørgående havstrømmer transporterer arktisk vann sørover. Tilførselen av atlantisk vann er med på å gjøre deler av området spesielt sammenlignet med andre arktiske områder på tilsvarende breddegrad. Det bidrar også til at disse delene av området er relativt lett tilgjengelig i store deler av/hele året.

Minst 20 millioner sjøfugl har tilhold i Barentshavet sommerstid. Disse fordeler seg på 40 ulike arter og 1600 hekkekolonier. Norsk Polarinstitutts biologer forsker på fugler og pattedyr som lever i Barentshavområdet, og området er også viktig for forskning på havisen i Arktis.

BarentsWatch

Som ledd i regjeringens nordområdesatsing er det satt igang arbeid med etablering av et helhetlig overvåkings- og varslingssystem for de nordlige havområder som har fått navnet BarentsWatch. Systemet skal binde sammen eksisterende norske delsystemer for overvåking og varsling slik at man får ett integrert system.