Forvaltningsplan for Barentshavet

Formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og goder i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet.

Forvaltningsplanen for Barentshavet ble lagt fram av Regjeringen 31. mars 2006. Arbeidet med planen har pågått siden 2002. Les mer: Bakgrunn og dokumentasjon

Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet Konsekvenser av samlet påvirkning Arealvurderinger Forvaltningsmål Kunnskapsbehov Miljøkvalitetsmål Ytre påvirkning Skipstrafikk Fiskeri og havbruk Samfunnsbeskrivelse Miljø- og ressursbeskrivelse Særlig verdifulle områder Petroleumsvirksomhet Figur forvaltningsplan for Barentshavet

Figur 1: Grafisk fremstilling av prosessen rundt utarbeidelsen av forvaltningsplanen, hvor du kan laste ned dokumenter ved å klikke i figuren.

Oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten

 • Stortingsmelding (24.april 2015) (PDF, 7,1MB)
  Melding til Stortinget (nr. 20, 2010–2011, «Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten ») ble lagt fram av Regjeringen 24. april 2015. Mange ved Norsk Polarinstitutt har vært involvert i oppdateringen av forvaltningsplanen, og oppfølgingen av planen vil fortsatt være en viktig arbeidsoppgave ved instituttet.
 • Stortingsmelding (11. mars 2011) (PDF, 7MB)
  Melding til Stortinget (nr. 10, 2010–2011, «Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten») ble lagt fram av Regjeringen 11. mars 2011. Mange ved Norsk Polarinstitutt har vært involvert i oppdateringen av forvaltningsplanen, og oppfølgingen av planen vil fortsatt være en viktig arbeidsoppgave ved instituttet.
 • Høringuttalelse (1. juli 2010) (PDF, 1MB)
  Norsk Polarinstitutt har sendt ut høringsuttalelse til Miljøverndepartementet om det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten. Her understreker Polarinstituttet at det oppdaterte faglige grunnlaget bekrefter status for de særlig verdifulle og sårbare områdene i Barentshavet – Lofoten som ble lagt til grunn i St. melding nr. 8 (2005-2006).
 • Rapport fra Faglig forum (april 2010)
  Rapport om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten viser at de viktigste fiskeressursene er i god forfatning, mens de fleste bestandene av sjøfugl har endret seg negativt med urovekkende hastighet. Sannsynligheten for ulykker knyttet til skipstrafikk eller petroleumsvirksomhet vurderes som lav, men de miljø- og samfunnsmessige konsekvensene av slike hendelser kan være betydelige.

Kortrapporter fra Faglig forum: «Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten»

 • Kortrapport nr. 13 (2009)
  Viser at det i 2008 ikke var større endringer i aktiviteten knyttet til fiskeri, skipstrafikk og petroleumsvirksomhet.
 • Kortrapport nr. 9 (2008)
  Kort oversikt over arbeidet i Faglig forum og hovedkonklusjonene fra Overvåkingsgruppen og Risikogruppen for Barentshavet. Hovedtrekkene i utviklingen i fiskeri, skipstrafikk og petroleumsvirksomhet siste år er beskrevet.
 • Kortrapport nr. 5 (2007)
  Endringer i Barentshavet skaper bekymring; Halvparten av isen i Barentshavet har forsvunnet de siste ti årene, viser en ny rapport. Temperaturen har økt, og det er mindre fisk og fugl.