Bakgrunn og dokumentasjon for forvaltningsplan for Barentshavet

Forvaltningsplanen for Barentshavet ble lagt fram av Regjeringen 31. mars 2006. Arbeidet med denne planen har pågått siden 2002, og her har vi samlet alle bakgrunnsutredninger og annet bakgrunnsmateriale. Miljøverndepartementet har ytterligere informasjon om bakgrunnen for planen.

Merk: Denne siden forsøker å gi en kronologisk oversikt.

Oppfølging av forvaltningsplanen

I Stortingsmelding 8 ble det foreslått å etablere tre grupper/forum for å ta seg av den samlede faglige oppfølgingen av forvaltningen i Barentshavet. Oppstarten på denne oppfølgingen og etableringen av de tre gruppene ble markert med et oppstartsmøte 10. oktober 2006.

I tillegg har Regjeringen etablert en referansegruppe for arbeidet med økosystembasert forvaltning av ressursene i Barentshavet.

Dokumentasjon fra arbeidet i gruppene

Referansegruppen

Faglig forum - ledet av Norsk Polarinstitutt

Overvåkingsgruppen - ledet av Havforskningsinstituttet

Forum for miljørisiko - ledet av Kystverket

Forvaltningsplanen (St.meld. 8 - 2005-2006 Miljøverndepartementet)

Tilleggsutredninger (fra fag- og ekspertgrupper)

Dette er utredninger som ble gjort som en videre bearbeidelse av delutredningene av konsekvenser av aktiviteter inn mot selve forvaltningsplanen.

Delutredninger av konsekvenser av aktiviteter

Utredning av konsekvenser av ytre påvirkning

Utredning av konsekvenser av petroleumsaktivitet

Utredning av konsekvenser av skipstrafikk

Utredning av konsekvenser av fiskeri

Felles faktagrunnlag og relevante underlagsrapporter

Oversikten nedenfor er ikke fullstendig. Fullstendige oversikter finnes i utredningene (ovenfor) og på de enkelte aktørenes temasider.

Departementenes og direktoratenes temasider

Henvendelser

Spørsmål om denne siden rettes til Dag Vongraven.