Indre Wijdefjorden nasjonalpark

Wijdefjorden er Svalbards lengste fjord. Nasjonalparken omfatter de indre deler av Wijdefjorden og det omkringliggende landskap med dalfører, strandflater, brefronter og fjellsider.

Hovedformålet har vært å verne arktisk steppevegetasjon med flere svært sjeldne plantearter. Noen av disse har her det eneste funnsted på Svalbard, andre har sitt eneste voksested i Europa innenfor parken. Den spesielle vegetasjonen har sammenheng med at området har et ekstremt tørt klima og samtidig et kalkholdig jordsmonn. Wijdefjordens indre deler er også en terskelfjord med et særegent og vitenskapelig interessant kaldtvannsbasseng. Nasjonalparken har ikke et spesielt rikt dyreliv, men svalbardrein, fjellrev og de vanlige fugleartene lever her. Austfjorden er et lokalt viktig kaste- og hårfellingsområde for ringsel. Isbjørnaktiviteten i parken er derfor god på vårvinteren.

I nasjonalparken er det kulturminner knyttet til overvintringsfangst - både norsk og russisk. Fangststasjonen på Austfjordnes er fortsatt i bruk.

Ferdselen i området begrenser seg i hovedsak til fastboendes trafikk med snøskuter vinterstid.