Nordenskiöld Land nasjonalpark

Den største isfrie dalen på Svalbard, Reindalen, finner vi i Nordenskiöld Land nasjonalpark. Dette er et av de frodigste områdene på Svalbard, og har mange arter som ikke finnes andre steder på øygruppa.

Reindalen på Svalbard

Reindalen er et av de frodigste områdene på Svalbard. Foto: Thor Siggerud, Norsk Polarinstitutt

Svalbardrein som beiter

Reindalen er et viktig beiteområde for Svalbardreinen, som ofte er å finne i området. Foto: Haakon Hop, Norsk Polarinstitutt

Reindalselva danner et av de største marine deltaene på øygruppa, og gjør området relativt geologisk stabilt. Andre geologiske faktorer i området er av stor interesse for forskere – blant annet morener, steinbreer og forskjellige rasfenomener. Helt øverst i dalen ligger noen av de største pingoene på Svalbard.

Reindalen har de største områdene med sammenhengende frodig vegetasjon på Svalbard, og området er spesielt rikt på torvmoser. Nederst i Reindalen ligger et stort våtmarks- og deltaområde, Stormyra, med et areal på omtrent 100 kvadratkilometer. Dette området er særlig viktig for Svalbardreinen, som bruker det til beite- og kalvingsområde.

Langs Nordenskiöldkysten finnes vegetasjon som krever mer kalk, og frodig fuglefjellsvegetasjon. Nordenskiöldkysten og nedre Reindalen utgjør viktige områder for vadefugl, ender og gjess, og Ingeborgfjellet er et stort fuglefjell. 

Kulturminner

Tufter fra slutten av 1600-tallet er funnet i området, noe som gjør det til et viktig kulturminnefelt. Mange av disse kulturminnene stammer fra russisk overvintringsfangst. Det er også funnet spor fra tidlig mineralutvinning i området.