Ossian Sars naturreservat

Ossian Sars naturreservat ligger innerst i Kongsfjorden og er omkranset av breer.

Verneverdiene her er i hovedsak knyttet til den frodige vegetasjonen med flere sjeldne og kravfulle planter, men her er også et fuglefjell og fjellrevlokaliteter. Dette er Svalbards mest artsrike lokalitet for karplanter. Området er av vitenskapelig verdi og var fra 1984 et plantefredningsområde.