Sassen-Bünslow Land nasjonalpark

Nasjonalparken består av deler av Sassendalen, Tempelfjorden og Bünslow Land. Den ble opprettet i 2003, og inneholder rundt 1,157 kvadratkilometer på land og 73 kvadratkilometer sjø. Området preges av elver, og et av Svalbards høyeste fossefall ligger i nasjonalparken. Sassendalen har store våtmarksområder som er spesielt viktig for fuglelivet i området.

Landskap

Nasjonalparken preges av et storslagent landskap. De to store dalførene Sassendalen og Gipsdalen, Tempelfjellet og breene innerst i Billefjorden og Tempelfjorden er blant de viktige landskapselementene i parken. Her finnes velutviklede kvartærgeologiske elementer som marine avsetninger, elveavsetninger, strukturmark og flere elvegjel (canyoner).

Vegetasjon, dyre- og fugleliv

Ringsel svømmer i sjøen

Deler av nasjonalparken er viktige kaste- og hårfellingsområder for ringsel, her svømmende i sjøen. Foto: Bjørn Frantzen, Norsk Polarinstitutt

Innenfor parken er det store arealer med sammenhengende vegetasjon og flere sårbare plantearter er funnet her. Nasjonalparken har en stor bestand av rein, spesielt i Sassendalen. Her er det flere store fuglefjell og viktige våtmarker for vadefugler. I dalførene hekker et betydelig antall kortnebbgjess. Tempelfjorden og Billefjorden er viktige kaste- og hårfellingsområder for ringsel. Dette gjør sitt til at flere isbjørner har tilhold her i vinterhalvåret.

Kulturminner

Kulturminnene i parken knytter seg i hovedsak til overvintringsfangst. Fredheim, hovedstasjonen til legendariske fangstmannen Hilmar Nøis, ligger ved Sassenelva i Sassendalen. Flere steder er det viktige kulturminner knyttet til mineralleting og -utvinning.