Forskning på biologisk mangfold i polarområdene

Norsk Polarinstitutts forskning innen biologisk mangfold har som formål å fremskaffe forskningsdata som kan ligge til grunn for en fornuftig forvaltning av polarområdene, samt å øke den generelle kunnskapen om flora og fauna i Arktis og Antarktis. Våre forskere jobber med prosjekter på polarrev, svalbardrein, svalbardrype, isbjørn og et bredt spekter av selarter, hvaler og sjøfugler i arktisk og antarktisk farvann. For tiden er en stor del av forskningsprosjektene rettet inn på de potensielle følgene av klimaendringer.

Kunnskap

Biologisk mangfold er et begrep som omfatter alle variasjonene av livsformer som finnes på jorda: millioner av planter, dyr og mikroorganismer, arvestoffet deres og det samspillet de er en del av. 

Mer om biologisk mangfold