FRAM – Nordområdesenter for klima og miljøforskning

Framsenteret består av 20 institusjoner som driver tverrfaglig forskning innen klima og miljø. Kunnskapsmiljøet på senteret består av naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap, og vil bidra med kunnskap som vil gi en bedre forvaltning, klimatilpasning og samfunnsplanlegging i nord.

Framsenteret i Tromsø

Norsk Polarinstitutt er lokalisert i Framsenteret i Tromsø. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt er en aktiv deltaker i flere av senterets forskningsflaggskip. Les mer på Framsenterets nettsider.

Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk

Havis

Smeltingen av havisen i Arktis kan ha store konsekvenser, og Framsenteret vil forske på hva dette har å si for miljø og samfunn. Foto: Bjørn Frantzen / Norsk Polarinstitutt

Tilbaketrekningen av havisen i Arktis vil ha stor betydning for det globale klimaet. Nye næringsaktiviteter vil trenge inn i områder som hittil har vært utilgjengelige; både skipsfart, fiskerier, turisme og petroleumsvirksomhet vil ha forutsetninger til å utvide i Arktis. Dette reiser en rekke spørsmål om hvilke konsekvenser aktivitetene vil ha for miljø og samfunn, og hvordan norsk og internasjonal forvaltning bør innrettes for å møte disse utfordringene.

Arbeidet ledes av Norsk Polarinstitutt, SINTEF er gruppeleder for teknologi, og Universitetet i Tromsø er ansvarlig for avtaleverket.

Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann

I kaldere vann løses CO2 lettere enn i varmere vann, noe som betyr at nordlige farvann er mer utsatte for havforsuring. Surere hav kan påvirke kalkdannende organismer, og kan påvirkee primærproduksjon, dyreplanktonsamfunn og tidlige livsstadier av virveldyr slik som fiskelarver, og kan derfor ha betydning for forvaltning og kommersiell utnyttelse av levende marine ressurser.

Dette arbeidet ledes av Havforskningsinstituttet, og Norsk Polarinstitutt bidrar som nestleder.

Effekter av miljøgifter

Miljøgifter i de arktiske økosystemene har vært påvist over lang tid. Men vi vet fortsatt for lite om kilder, spredning og effekter. Kunnskap om transport og opptak av miljøgifter i arktiske organismer, samt om utvikling over tid (overvåking av tidstrender), er svært viktig både for næringsaktører (for eksempel eksportører av fisk) og for mennesker som lever i nordområdene. Trygg mat er viktig for nasjonen som helhet og ikke minst for befolkningen i nord. I tillegg er påvisning av nye miljøgifter i Arktis av stor betydning for reguleringen av kjemikalier i Stockholm-konvensjonen og for REACH-programmet i EU. Arktis som «globalt early warning laboratorium» for påvisning av nye fremmedstoffer med uønskete egenskaper gir Norge en unik mulighet og posisjon til å bli ledende forvalter av miljøet i nordområdene.

Effekter av miljøgifter er et av flaggskipene til Framsenteret i Tromsø. Flaggskipet ledes av Norsk Institutt for luftforskning (NILU) med Akvaplan-niva/NIVA som nestleder. Det er flere institusjoner i Framsenteret som arbeider med ulike problemstillinger knyttet til miljøgifter, deriblant Norsk Polarinstitutt, og alle disse vil være naturlige deltagere i flaggskip-prosjekter. Alle disse institusjonene samarbeider med flere nasjonale og internasjonale partnere.