Geologisk forskning og kartlegging

Norsk Polarinstitutt har hovedansvar for kartlegging av de norske polarområdene. Geologene forsker på områder der vi mangler kunnskap om de geologiske forholdene, og er ansvarlig for geologisk kartlegging i Arktis og Antarktis. 

To personer i gummibåt i vannet med fjell i bakgrunnenGeologisk feltarbeid i Woodfjorden, Nord-Spitsbergen. 1997. Foto: Winfried Dallmann / Norsk Polarinstitutt Svart stein i sil som holdes av to hender med gummihandskerStein fra havbunnen av Kongsfjorden, Svalbard. Den er sannsynligvis blitt tatt med fra land med et sjøisflak som har sittet fast i stranda. Foto: Katrine Husum / Norsk Polarinstitutt

Polarinstituttet samler inn geologiske kartdata gjennom feltekspedisjoner og samarbeid med internasjonale forskningsgrupper. Vi utgir geologiske kart med tilhørende kartbeskrivelser, og alle stedfestede geologiske data føres i digitale databaser – Geografisk Informasjonssystem (GIS) – som er under kontinuerlig oppdatering og vedlikehold.

Instituttet koordinerer geologisk forskning i de norske polarområdene gjennom å informere om prosjekter og eksisterende datakilder, og ved å formidle kontakt mellom forskere. 

Geologiske publikasjoner

Maringeologi

Den maringeologiske forskning på Polarinstituttet undersøker polare og glasiale havavsetninger fra områder hvor vi har lite kunnskap om maringeologiske forhold; for eksempel Polhavet.

Vi undersøker polare og glasiale havavsetninger for å belyse de prosesser og drivkrefter som gjør seg gjeldende for disse særlige områdene. Havavsetninger inneholder også fossiler som kan fortelle om alderen på avsetningen (biostratigrafi) og hvilket havmiljø fossilene levde i. Maringeologisk kunnskap hjelper oss med å skjønne jordens historie og utvikling, inklusiv klimautvikling både globalt og for norske polare områder.


Kunnskap

Det meste av Antarktis er dekket av is, men der fjellene stikker opp av isen er de stort sett helt fri for vegetasjon. Dette gir geologene en unik mulighet til å studere bergartenes dannelseshistorie og de ulike geologiske prosessene som har funnet sted dypt nede i jordskorpa. 

Mer om kartlegging

Mer om geologi

Siste artikler om geologi

Flere artikler om geologi