Forskning på havis

Gjennom Senter for is, klima og økosystemer (ICE) undersøker Polarinstituttet de fysiske prosessene som styrer utviklingen i havisen i Arktis. Forskning som utføres ved Norsk Polarinstitutt bidrar til å øke kunnskapen om den unike klimaindikatoren som havisen utgjør i Arktis. 

ICE-havis

Forskere fra Norsk Polarinstitutt foretar målinger på havisen med forskningsfartøyet «Lance».  Video: Ola Brandt / Norsk Polarinstitutt

ICE-havis fokuserer man på å forstå prosessene som styrer masse- og energiflyten mellom atmosfæren, snøen, havisen og havet – både i liten og stor skala, og gjennom det øke forståelsen av hvordan disse komponentene samhandler og hvilke prosesser som kontrollerer utviklingen av havisen.

Dette gjøres gjennom omfattende feltvirksomhet rundt Svalbard, i Barentshavet og i Framstredet, gjennom modellering ved hjelp av både enkle og mer sofistikerte modeller, og gjennom eksperimenter i laboratorier med en roterende tank.

Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk

Tilbaketrekningen av havisen i Arktis vil ha stor betydning for det globale klimaet. Nye næringsaktiviteter vil trenge inn i områder som hittil har vært utilgjengelige; både skipsfart, fiskerier, turisme og petroleumsvirksomhet vil ha forutsetninger til å utvide i Arktis. Dette reiser en rekke spørsmål om hvilke konsekvenser aktivitetene vil ha for miljø og samfunn, og hvordan norsk og internasjonal forvaltning bør innrettes for å møte disse utfordringene.

Havisen i Polhavet et av forskningsflaggskipene til Framsenteret i Tromsø. Arbeidet ledes av Norsk Polarinstitutt, SINTEF er gruppeleder for teknologi, og Universitetet i Tromsø er ansvarlig for avtaleverket.

Kunnskap

Den arktiske havisen smelter og blir både tynnere og dekker et mindre område. Havisen i Arktis er del av et komplekst og dynamisk fysisk system som inkluderer atmosfæren (vind, sollys, snø og regn, aerosoler), snøen på isen, selve havisen, havet under isen, og de biologiske organismene og biprodukter i isen og havet. 

Mer om havis som klimaindikator