Tykkelse på isen og dynamikker

Endringer i Arktis sees tydelig i havisen: over de siste tiår har sommerisen minket både i areal og tykkelse. Mer kunnskap om havistykkelse over større områder vil bidra til bedre forståelse av isdynamikk, og motsatt. Snødekket vil sannsynligvis få økende betydning i de sesongmessige endringene i havisen.

Helikopter med EM-bird tar av

Helikopter med EM-bird tar av. Med dette instrumentet kan vi måle den samlede tykkelsen av snø og havis over avstander på flere kilometer. Det er saltholdigheten i isen og vannet under isen som måles og danner grunnlaget for tykkelsesberegningene. Foto: Angelika Renner / Norsk Polarinstitutt

På isen brukes en EM31, en mindre versjon av EM-bird

På isen brukes en EM31, en mindre versjon av EM-bird, for å måle havisens tykkelse med større oppløsning. EM31-instrumentet er montert på en slede slik at det kan trekkes over avstander på flere hundre meter. Foto: Ella Darlington

Sommerhavisen i Arktis på har krympet drastisk i løpet av de siste tretti år, både i utstrekning og tykkelse. Gammel is som har overlevd i mange år har gått tapt, og førsteårsis har tatt over. Tykkelsen på isen er derimot vanskelig å måle, og større datasett, både i tid og geografisk utstrekning, er nødvendig. Vi benytter oss av helikopter i våre målinger, og bruker instrumenter som er basert på elektromagnetisk induksjon – en «EM-bird» som henger under helikopteret. I tillegg har vi bøyer i isen som måler massebalanse over store geografiske områder, og sonarer er plassert på flere bøyerigger som måler ismassebalanse kontinuerlig på lang tidsskala. Dette vil bidra til å validere resultater fra satelittmålinger og havismodeller.

Vi forventer at isen i Arktis vil fortsette å bli tynnere, med en stadig større andel av førsteårsis. Dette vil dermed lede til stadig mindre isvolum, spesielt på sommeren. Tynnere is vil også påvirke isdynamikken. Gjennom våre observasjoner ønsker vi å forstå om endringen i havistykkelsen og variasjonene i denne først og fremst skyldes termodynamiske (forårsaket av forandringer i temperatur) eller dynamiske (påvirket av vind- og havstrømmer) endringer.

En endring i det arktiske klimaet vil mest sannsynlig føre til økt nedbør, og dermed kan snødekket komme til å spille en stadig viktigere rolle. Tynnere is er mer sårbar for oversvømmelser, og effekten av snøisolasjon er større enn for tykk is. Snødekket på havis påvirker også hvor mye lys som slipper gjennom isen – siden mer sollys blir reflektert av snø enn av bar is. I tillegg danner snøen grunnlaget for smeltedammene som skapes i sommermånedene. Det finnes få observasjoner av snøens tykkelse og de fysiske egenskapene til snødekket, og de få observasjonene som finnes er ikke nødvendigvis representative for større områder. Gjennom ICE-havis’ feltarbeid vil vi derfor samle inn også data på snøtykkelse og andre parametere.