Prosjektdeltakere: ICE-økosystemer

Kit Kovacs

Foto: Norsk Polarinstitutt

Dr. Kit M. Kovacs

Leder av Biodiversitetsseksjonen, Norsk Polarinstitutt

Jeg begynte med feltarbeid i Arktis som student, og har siden jobbet med marine pattedyr  i polare strøk i over 30 år. Mye av min forskning har dreid seg om økologi og populasjonsbiologi til sel- og hvalarter som holder til i isfylte farvann, som grønlandssel, klappmyss, steinkobbe, gråsel, storkobbe, ringsel og hvalross i tillegg til narhval, hvithval og grønlandshval samt noen antarktiske selarter. Jeg har alltid vært interessert i hvordan dyr relaterer seg til miljøet de oppholder seg i, og er opptatt av og bekymret for hvordan klimaendringene vil påvirke de arktiske økosystemene, og da særlig på nøkkelarter slik som ringselen.

Christian Lydersen

Foto: Norsk Polarinstitutt

Dr. Christian Lydersen

Seniorforsker, Norsk Polarinstitutt

Jeg har jobbet med arktiske marine pattedyr siden 1981 hovedsaklig på Svalbard, men også andre steder i Nord-Atlanteren og i Sørishavet. Jeg har drevet forskning på alle våre arktiske sel- og hvalarter hovedsaklig innenfor økologi, fysiologi og populasjonsbiologi.

Jon Aars

Foto: Norsk Polarinstitutt

Dr. Jon Aars

Forsker, Norsk Polarinstitutt

Jeg har vært ansvarlig for Norsk Polarinstitutt sitt forskningsprogram på isbjørn siden 2003, og har vært i felt i Svalbardområdet minst en måned hvert år i tilknytning til dette arbeidet. Fra fangst-gjenfangst-programmet som går hver vår tas en rekke prøver og data fra ulike individer. Disse samt andre feltekspedisjoner har blitt brukt i en rekke ulike prosjekter med ulike samarbeidspartnere, innen f.eks. økotoksikologi, habitatbruk, sykdomsstudier, populasjonsgenetikk, bestandsestimering og respons på motorferdsel. Mine hovedinteresser er bestandsdemografi og populasjonsgenetikk. Jeg er spesielt interessert i hvordan demografiske parametre vil endre seg med ulike isforhold på både lokale og større romlige skalaer, da det nå er økende bevis for at endringer i havis har hatt konsekvenser for ulike bestander rundt om i Arktis. En økt forståelse av de sentrale komponenter i isbjørnens økosystem vil i denne sammenheng være viktig.

Øystein Varpe

Foto: Norsk Polarinstitutt

Dr. Øystein Varpe

Forskar, Norsk Polarinstitutt

Eg jobbar med økologi og er særleg opptatt av evolusjonærøkologi. Organismar har gjennom evolusjon tilpassa seg miljøet sitt. Forstår vi kva miljøfaktorar som har forma tilpassingar (eller strategiar) hos ein art, så har vi også eit grunnlag for å forstå korleis organismen vil respondere på endra miljøforhold, slik som endra isforhold. Eg jobbar mest med dyreplankton, fisk og sjøfugl og er særleg opptatt av spørsmål knytt til energilagring, reproduksjon og vandringar, ofte relatert til individvariasjon innad i artar. I forskinga mi bruker eg både statistiske analysar av data og matematiske simuleringar av dyrs livssyklus og åtferd. I tillegg likar eg godt feltarbeid og har gjennomført fleire feltstudier i Arktis og Antarktis.

Magnus Andersen

Foto: Norsk Polarinstitutt

Magnus Andersen

Overingeniør, biolog, Norsk Polarinstitutt

Jeg er utdannet cand. scient. i marin biologi og har arbeidet med sjøpattedyr på Svalbard som ansatt ved Norsk Polarinstitutt siden 1999. Hoveddelen av mitt arbeid er knyttet til isbjørnprosjektet ved Polarinstitutet, og jeg gjennomførte i år min 11. feltsesong med isbjørnmerking på Svalbard. Mine faglige interesser spenner vidt og inkluderer økologiske problemstillinger knyttet til isbjørn og dens byttedyr, men også menneskers påvirkning på isbjørnen gjennom både miljøgifter og ulike typer forstyrrelser. Klimaendringer er viktig i alle disse problemstillingene, og jeg håper og tror at vi gjennom ICE økosystemer kan belyse hvordan isbjørnbestanden på Svalbard blir påvirket av endringer i det arktiske miljøet.

Hallvard Strøm

Foto: Norsk Polarinstitutt

Hallvard Strøm

Forsker, økolog, Norsk Polarinstitutt

Jeg jobber som sjøfugløkolog ved Norsk Polarinstitutt. I praksis vil det si at jeg studerer interaksjonene mellom fugler og miljøet de lever i. Min første feltsesong var på Svalbard i 1992, og siden har jeg ledet studier på sjøfugl på Svalbard, i Russland og i Antarktis. En av mine hovedoppgaver er å lede Norsk Polarinstitutts monitoreringsprogram for sjøfugl på Bjørnøya. I 2006 startet jeg et forskningsprogram på polarmåker; denne arten er på det nåværende tidspunkt truet av tilbaketrekkende havis, slik at studier på deres økologi, livshistorie og overflod er spesielt verdifulle nå.

Vidar Bakken

Foto: Norsk Polarinstitutt

Vidar Bakken

Biolog

Jeg er utdannet biolog og har jobbet årlig på Svalbard siden 1986. I perioden 1986–2000 var jeg ansatt ved Norsk Polarinstitutt med sjøfugl på Bjørnøya som hovedtema. Med ismåkene har jeg jobbet siden 1994 da de første fargemerkingsprosjektene startet på Spitsbergen. Siden har jeg deltatt i dette feltarbeidet i flere sesonger.

Audun Igesund

Foto: Norsk Polarinstitutt

Audun Igesund

Grafiker, fjellklatrer

Jeg jobber til daglig som grafisk designer ved  Norsk  Polarinstitutt. I dette prosjektet har jeg ansvar for klatreaktivitet/sikkerhet og å fange ismåkene. Selv om dette ikke er min vanlige jobb har jeg drevet med klatring i mer enn 25 år. Det er en god følelse å dra nytte av den erfaring i klatring jeg har opparbeidet meg til dette forskningsprosjektet. Gleden jeg har ved å drive sporten, og spenningen for hvilke resultater vi får etter å ha satellittmerket fuglene, gjør at jeg glemmer det kalde og av og til ukomfortable livet i felt. Dette er den fjerde sesongen for meg på Svenskøya.

Anders Skoglund

Foto: Norsk Polarinstitutt

Anders Skoglund

Overingeniør, Norsk Polarinstitutt

Jeg er overingeniør i kartseksjonen ved Norsk Polarinstitutt. Til daglig arbeider jeg hovedsakelig med produksjon av topografiske kartdata over Svalbard, kart på Internett, og temakartproduksjon for forskning og forvaltning. I dette prosjektet er jeg med som kartansvarlig. Foran flygningene forbereder jeg manuskart og kolonikoordinater til GPS-mottaker. I helikopteret speider jeg som de andre etter ismåker, og ved kolonifunn registrerer jeg nye koordinater og noterer observasjonsdata. I etterkant utarbeider jeg avledede oversikter over ruter og funnene i GIS-programvare.