ICE-økosystemer: Ringsel

Under ICE vil vi gjøre en dyptgående analyse av habitatvalg, furasjeringsområder, aktivitetsbudsjetter og vandringsmønstre, og vi vil også undersøke diett ved å analysere fettsyrer og stabile isotoper i vevsprøver fra innfangede sel. 

Disse undersøkelsene gjør at vi bedre kan predikere hvordan klimaendringene vil slå ut for denne viktige selarten. Helt nyutviklete satellittsendere som i tillegg til å sende oss standard informasjon, også vil samle inn oseanografiske data (saltholdighet og temperatur) og informasjon om primærproduksjon i de områdene selene svømmer og dykker gjennom.

Primærhypotesene som skal testes er: Reduksjon i havisens utbredelse vil føre til større leveområder, endringer i diett fra isassosierte, fettrike, til mer pelagiske, mindre fettrike byttedyr og reduksjon i kondisjon. Alt dette vil igjen føre til reduserte reproduksjonsrater for ringsel.

Les blogg (feltrapporter)

Ringsel

Ringselen er en liten, ekte selart som er sølvgrå på buken og brunlig på ryggsiden. Her har den oftest et mønster av lysere ringer som er opphavet til navnet på denne arten. Foto: Kit M. Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt