Internasjonalt forskningssamarbeid

Norsk Polarinstitutt fungerer som kontaktpunkt og tilrettelegger for internasjonal polarforskning, og er en aktiv deltaker i forskningssamarbeidet i Antarktis.

Svalbard Science Forum (SSF)

En gruppe forskere på vei til Van Mijenfjorden med snøscootere.

Svalbard Science Forum oppfordrer til samarbeid mellom forskere på øygruppa. Her er en gruppe forskere på vei til Van Mijenfjorden med snøscootere. Foto: Sebastian Gerland, Norsk Polarinstitutt

Svalbard Science Forum er et forum for informasjon og koordinering av all forskning på Svalbard. Formålet er å samle praktisk og typisk informasjon på ett sted og oppmuntre til samarbeid.

SSF ble opprettet som et prosjekt under Norges forskningsråd i 1998, og har sete i Svalbard forskningspark i Longyearbyen. Norsk Polarinstitutt sitter i styregruppa. Forumet ønsker å bidra med å utvikle Svalbard som en plattform for arktisk forskning og oppfordrer til samarbeid mellom de mange institusjonene som arbeider på øygruppa, med mål å videreutvikle infrastrukturen og utenlandsk forskningsvirksomhet i Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Samarbeid med Kina

Høsten 2010 undertegnet Kina og Norge en samarbeidsavtale om polarforskning mellom Polar Research Institute of China og Norsk Polarinstitutt. Det norsk-kinesiske forskningssamarbeidet om polarforskning omfatter samarbeid om blant annet forskning på breer, havis og tilrettelegging for forskningstokt i Arktis. Gjennom avtalen, som gjelder frem til 2015, forplikter de to instituttene seg til å styrke kommunikasjonen om de aktuelle temaene og til å utveksle informasjon med hverandre.

Research in Svalbard

Research in Svalbard (RiS) er en database som samler informasjon om nåværende og planlagt forskning på Svalbard, for å oppmuntre samabeid og koordinering av forskning og feltaktivitet på tvers av fag. Databasen erstattet den gamle trykte katalogen «Research in Svalbard RiS», og all informasjon fra de gamle katalogene er også å finne i søkbar digital form.