Forskning på klima

Klimaforskning er det arbeidsområdet som opptar flest av Norsk Polarinstitutts forskere. FNs klimapanel (IPCC), har slått fast at kloden opplever menneskeskapte klimaendringer. Polarinstituttet arbeider med å kartlegge klimaendringene og å se på hvilke konsekvenser disse endringene vil ha for det polare miljøet. 

Bilde av isbjørner som vandrer på tynn is.Det totale havisvolumet i Arktis er kraftig redusert. Dette har direkte konsekvenser for blant annet isbjørn. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Klimaforskningen ved Norsk Polarinstitutt fokuserer særlig på havis, isbreer, oseanografi og marine økosystemer – og mye av forskningen er koordinert gjennom Senter for is, klima og økosystemer – ICE

Polarinstituttet forsker på både fortidens klima og dagens fysiske prosesser i havet, havisen og isen på land. I Antarktis har våre forskere bidratt til å fremskaffe klimainformasjon gjennom å bore iskjerner i den tykke innlandsisen i Dronning Maud Land. Isen er et klimaarkiv som «fanger» atmosfærens gasser og gir oss kunnskap som går 900 000 år tilbake i tid. ICE (senter for is, klima og økosystemer) leverer kunnskap om klimaet i Antarktis, og hvilke virkninger klimaet der kan få for resten av kloden, gjennom sitt omfattende forskningsprogram ICE-Fimbulisen. I Framstredet blir dypvannsdannelsen og havisen undersøkt, og på Svalbard overvåker vi størrelsen (massebalansen) på isbreene.