Forskning på miljøgifter

Norsk Polarinstitutt forsker på hvordan miljøgifter inngår i arktiske næringskjeder, deres kilder, akkumulasjon og transportveier. Forskerne studerer biologiske effekter arter høyt opp i næringskjeden, samt kartlegger hvordan klimaendringer påvirker miljøgifter i europeisk Arktis. 

Marin økologi til isavhengige arter av flora og fauna på Svalbard er også et sentralt forskningsfelt for Polarinstituttet. Spesielt forskes det på hvordan klimaendringer påvirker is og økosystemet i iskantsonen og i fjordene.

Bilde av fire reagensrør med forskjellig innhold. Foto: Norsk Polarinstitutt