Forskning på paleoseanografi

Norsk Polarinstitutts forskning på paleooseanografi fokuserer på Polhavet og tilstøtende havområder som påvirker det globale klimaet. Gjennom de siste tiårene har havisen i Polhavet og de marginale havområder minket både i tykkelse og utbredelse, mens havtemperaturene har steget.

Prøve av overflatesediment i rund beholderPrøve fra overflatesediment, inkludert skall fra foraminiferer. Foto: Katrine Husum / Norsk Polarinstitutt

Paleooseanografene rekonstruerer fortidens havforhold ved hjelp av såkalte paleo proxies; «indirekte målinger» av havis og havtemperaturer, basert på fossile foraminiferer og diatomer fra marine sedimentprøver. Mens instrumentelle data for havis og havtemperatur finnes kun for de siste ca. 100 år, kan marine sedimentprøver brukes til å utvide tidsseriene for havforholdene hundrevis og tusenvis av år tilbake i tid.

Kunnskap om fortidens havforhold er viktig fordi det er her grunnlinjene for naturlige klimaendringer er definert. Vi trenger denne kunnskapen for å hjelpe oss med å sette nyere observasjoner inn i en langtidskontekst, og forbedre de globale klimamodellene, slik at vi får mer presise klimaprognoser for fremtiden.

Siste artikler om paleoseanografi

Exception in newslist: Error reading the relations for resource "/no/nyheter/2005/2005-11-07-ny-forskningsdir.html".