Blir det flere eller færre svalbardryper?

Høsten 2016 skrev vi i Svalbardposten at dataene fra jaktstatistikken og overvåkingen av svalbardrype spriker; jaktstatistikken viser at andel skutte ryper går nedover mens overvåkingen viser at tetthet av vårbestanden er stabil eller økende. Vi avsluttet artikkelen med å etterlyse et nytt fokus på hva jaktstatistikken faktisk reflekterer og inviterte småviltjegerne på Svalbard med på å finne svar.

Under lupen

Under lupen

Det tverrfaglige samfunns‐ og naturvitenskapelige prosjektet har som mål å finne årsakene til at tallene fra rypejakten viser andre trender enn de tall forskerne finner med systematiske tellinger når de overvåker bestanden av svalbardrype. Jaktdataene gir informasjon både om antall felte ryper hvert år, og andel ungfugl i bestanden som bestemmes fra innleverte vinger. Foto: Eva Fuglei / Norsk Polarinstitutt

Overvåking av svalbardryper

Overvåking av svalbardryper

Forsker kikker etter svalbardrype under feltarbeidet i 2015. Foto: Eva Fuglei / Norsk Polarinstitutt

Trenger hjelp fra småviltjegere

Trenger hjelp fra småviltjegere

I undersøkelsen er forskerne avhenging av at jegere fortsetter den årlige praksisen med å innlevere en vinge fra hver rype etter jakten. Vingekonvolutter deles ut i resepsjonen hos Sysselmannen når jaktkortet hentes. Dette bildet er tatt i Adventdalen, Svalbard. Foto: Øystein Overrein / Norsk Polarinstitutt

Av forskerne Eva Fuglei, Sanne Bech Holmgaard, Jennifer Stien, Ingunn Tombre, Åshild Ø. Pedersen.

I Svalbards Miljøvernfonds siste tildelingsrunde fikk vi bevilget midler til å starte prosjektet «Svalbardrypenes jaktstatistikk». Det er et tverrfaglig samfunns‐ og naturvitenskapelig prosjekt med mål om å finne årsakene til at tallene fra jakten viser andre trender enn de tall vi finner med systematiske tellinger når vi overvåker bestanden av svalbardrype. Jaktdataene gir oss informasjon både om antall felte ryper hvert år, og andel ungfugl i bestanden som bestemmes fra innleverte vinger.

Nedgang i antall skutte ryper og ungfugler

Vi ser fra statistikken at det var en tydelig nedgang i både antall skutte ryper per år og andel ungfugl jaktet i perioden 1997 til 2015. Årlig overvåking av territorielle stegg ble startet opp i 2000 og gir oss informasjon om tetthet av ryper i hekkeområdene. Hekkebestanden er forholdsvis stabil og varierer mellom 1 og 5 stegg per kvadratkilometer i områdene vi har overvåket.

Undersøker jakt- og overvåkingsdata

I dette nye prosjektet skal vi undersøke om de motstridende trendene mellom jakt- og overvåkingsdata skyldes endret jaktpraksis og om vingedataene gjenspeiler det antallet rypekyllinger som faktisk finnes og kan telles i terrenget. Vi skal gjennomføre to nye undersøkelser for å fylle kunnskapshullene.

Intervjuer jegere

I den første skal vi gjennomføre en spørreundersøkelse og intervjuer for å få informasjon fra jegerne om rypejakten. Vi er interessert i å finne ut hva det er som påvirker hvor mange ryper som felles, og har jaktpraksis endret seg over tid? Vi ønsker å kontakte så mange jegere som mulig som har jaktet rype på Svalbard, både de som har lang fartstid og de som har bodd og jaktet rype på Svalbard en kort periode. I forkant av undersøkelsen kommer vi til å intervjue noen av jegerne for å skaffe oss informasjon som skal gi grunnlag for utformingen av spørreundersøkelsen som blir sendt bredt ut til mange rypejegere. Vi vil invitere jegere til intervju i mai-juni 2017 og sende ut spørreundersøkelsen i løpet av november 2017. Vi avslutter med å gjennomføre en oppfølgende runde med intervju for å utdype resultatene av spørreundersøkelsen. Alle jegere som deltar vil få informasjon om bakgrunnen for prosjektet, hensikten med undersøkelsen, samt hvordan data fra undersøkelsen vil bli behandlet. I forkant av spørreundersøkelsen skal vi arrangere et temamøte for å informere om prosjektet.

Gjennom mange år har det vært en betydelig utskiftning av Longyearbyens befolkning og vi antar derfor at det i dag ikke er så mange jegere igjen i byen som har jaktet rype på Svalbard i en årrekke. Derfor håper vi at jegere i denne «eksklusive kategorien» vil svare positivt på henvendelser fra oss om deltagelse i intervjuer og spørreundersøkelsen.

Baserer seg på tellinger av ryper i terrenget

I den andre undersøkelsen skal vi sjekke om andel ungfugl i høstbestanden, basert på rypevingene fra jakten, stemmer overens med ungfugler i høstbestanden basert på tellinger av ryper i terrenget. Her er vi helt avhengig av at alle jegere fortsetter den årlige praksisen med å innlevere en vinge fra hver rype etter jakten. Vingekonvolutter deles ut i resepsjonen hos Sysselmannen når jaktkortet hentes. Under tellingene skal vi vi registrere både voksne ryper og andel rypekyllinger per voksenfugl seint i juli og i august i de mest brukte jaktområdene utenfor Longyearbyen som f.eks. i Bjørndalen, Adventdalen, Todalen og Bolterdalen.

Viktig kunnskap for forvaltning av svalbardrypa

Informasjonen om jaktpraksis, sammen med de innleverte rypevingene, er et betydelig og viktig bidrag fra småviltjegerne på Svalbard for å sikre en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av svalbardrypa.

Interesserte jegere som ønsker å delta i spørreundersøkelsen eller bli intervjuet kan gjerne henvende seg til oss. Sanne Bech Holmgaard (; 40300339) er samfunnsviteren i prosjektet og skal gjennomføre intervjuene og spørreundersøkelsen, mens Eva Fuglei er leder for prosjektet (; 91570729.)

Sanne Bech Holmgaard – Norsk Institutt for Kulturminneforskning, Framsenteret
Jennifer Stien og Ingunn Tombre – Norsk Institutt for Naturforskning, Framsenteret
Åshild Ø. Pedersen og Eva Fuglei – Norsk Polarinstitutt, Framsenteret

---

Denne kronikken er også publisert i Svalbardposten.