Arter

Arter er et deltema i oversikten av identifiserte behov av Miljøforvaltningens kunnskapsbehov på Svalbard. Oversikten er ajourført årlig med bakgrunn i innspill fra Sysselmannen på Svalbard, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Norsk Polarinstitutt.

Svalbardrein som beiter

Bildetekst her.  Foto: Tore Nordstad / Norsk Polarinstitutt

Prioritering: A: svært viktig, B: viktig og C: mindre viktig nå.

Kontaktperson: Øystein Overrein

Biodiversitet

Fremmede arter

Høstbare arter

Ikke høstbare arter og rødlistearter