Få smil til norsk miljø

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og spredning av miljøgifter er de viktigste miljøutfordringene for Norge. Det viser en ny sammenstilling av miljøstatus i Norge fra fem miljøverndirektorat.

Isbre

Foto: J. Aars / Norsk Polarinstitutt

Miljøstatus i Norge er et statlig nettsted som formidler ny informasjon om miljøets tilstand og utvikling. Norsk Polarinstitutt bidrar her med det faglige ansvaret for temaer om polarområdene.

Sammen med direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, Statens strålevern og Statens forurensningstilsyn (SFT) har Norsk Polarinstitutt vurdert utviklingen på tolv miljøområder i Norge.

Situasjonen for hvert miljøtema er illustrert med et fjes for å beskrive om utviklingen i hovedtrekk er positiv, uendret, om de spriker eller er negative. Fjesene er tildelt på basis av informasjon fra Miljøstatus i Norge.

Ingen av de 12 hovedområdene på Miljøstatus i Norge får nå et smilefjes, men for flere av deltemaene er utviklingen i hovedtrekk positiv. Utslippene av noen farlige miljøgifter er redusert eller stanset, og nedbøren er ikke like sur som før.

Vurderingen av miljøtilstanden er også tilgjengelig i brosjyren «Miljøstatus på 1-2-3».

Fakta om Miljøstatus i Norge:

  • Miljøstatus i Norge er informasjonsbanken for alle som har spørsmål om norsk natur og miljø.
  • Målet er at alle slags miljøfakta skal være lette å finne - og lette å bruke.
  • Nettstedet oppdateres og kvalitetssikres av: Direktoratet for naturforvaltning, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren, Statens forurensningstilsyn (SFT), Statens strålevern og Fylkesmannen i alle landets fylker.