Anmeldelse etter miljøforskriften for Antarktis

Som forvaltningsmyndighet har Norsk Polarinstitutt nå levert anmeldelse mot ekspedisjonslederen for Berserks ekspedisjon til Antarktis. Anmeldelsen gjelder brudd på meldeplikten og manglende forsikring. De forhold som anmeldes er uavhengige av den tragiske ulykken med båten.

Kart over Antarktis

Kart over Antarktis. Kart: Anders Skoglund / Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt er forvaltningsmyndighet i Norge når det gjelder «Forskrift om vern av miljøet i Antarktis». De som planlegger norsk aktivitet i Antarktis er i hht lovverket pliktig til senest ett år i forveien å melde planlagt aktivitet og beskrive miljøkonsekvenser til instituttet. I dette regelverket ligger også krav om at de som ferdes i Antarktis skal ha forsikring, eller kan stille garanti, for søk og redning.

Ekspedisjonsleder plikter å melde fra til instituttet, og slik melding er ikke blitt mottatt. Instituttet har flere ganger forsøkt å kontakte ekspedisjonen på forhånd, men uten å få respons.

I instituttets rolle som Norges forvaltningsmyndighet for forskriften, har Norsk Polarinstitutt nå levert anmeldelse mot ekspedisjonslederen for Berserks ekspedisjon til Antarktis. Anmeldelsen er levert til Troms og Finnmark statsadvokatembeter, og den gjelder brudd på meldeplikten og manglende forsikring.

I tillegg har New Zealand rapportert til norske myndigheter at det er skjedd brudd mht forurensning og aktivitet i verneområde, og dette er påpekt i anmeldelsen.

De forhold som anmeldes er uavhengige av den tragiske ulykken med båten, og gjelder kun brudd på «Forskrift om vern av miljøet i Antarktis».

Kontaktperson ved Norsk Polarinstitutt: Direktør Jan-Gunnar Winther, tlf. jobb 77 75 06 20, mobil 907 84 874.