Plantevernmiddelet endosulfan blir forbudt globalt

Sist uke vedtok partsmøtet under Stockholm-konvensjonen å stanse bruk av plantevernmiddelet endosulfan. Endosulfan er et svært helse- og miljøfarlig stoff, er lite nedbrytbart og spres over lange avstander.

Geir Wing Gabrielsen og Nicholas Warner

Forskerne Geir Wing Gabrielsen (t.v.) fra Norsk Polarinstitutt og Nicholas Warner fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) tar prøver av sjøfugl i arbeidet med å kartlegge miljøgiftnivåene i dyrene. Foto: Ole Magnus Rapp

Død polarmåke på reir

Død polarmåke på reir. Foto: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt

Forsker Elisbeth Isaksson med en iskjerne.

Det er avdekket endosulfan i iskjerner på Svalbard. Her er forsker Elisabeth Isaksson avbildet med en iskjerne under feltarbeid. Foto: Norsk Polarinstitutt

Miljøgiftundersøkelser fra Canada og Svalbard i luft, is og på dyr, langt borte fra kildene, har bidratt sterkt til at Stockholm-konvensjonen nå ønsker å stanse bruken av endosulfan.

Det at vi nå har fått et globalt forbud mot endosulfan er nok et eksempel på at miljøgiftarbeidet vi og andre gjør gir viktige resultater for å få fjernet miljøskadelige stoffer fra markedet. Også denne gangen har miljøgiftdata fra Arktis vært viktig for å få et forbud mot plantevernmiddelet endosulfan, sier seniorforsker Geir Wing Gabrielsen fra Norsk Polarinstitutt.

Geir Wing Gabrielsen leder miljøgiftprogrammet ved Norsk Polarinstitutt og har i en årrekke forsket på miljøgifter i Arktis, blant annet gjennom forskningsprogrammet Contaminants in polar regions (COPOL). Forskere ved Polarinstituttet har avdekket miljøgifter hos flere dyrearter i Arktis, blant annet hos flere sjøfuglarter. Endosulfan er også en av miljøgiftene som ble funnet i isbreen Austfonna på Svalbard av glasiolog Elisabeth Isaksson fra Norsk Polarinstitutt og forskerkollegaer.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mener at forbudet mot endosulfan er et viktig steg framover i arbeidet med å stanse spredningen av miljøgifter.

–Miljøgifter er en global utfordring og derfor er internasjonale reguleringer nødvendig, sier han i en pressemelding.

Endosulfan brukes som plantevernmiddel. Stoffet er svært helseskadelig blant annet ved at det gir effekter på nervesystemet og er akutt giftig ved inntak. I miljøet er det svært giftig for fisk og hoper seg opp i næringskjeden. Det forblir i miljøet i lang tid etter utslipp og er blant annet funnet i Arktis – langt fra utslippskildene. I Norge har endosulfan vært forbudt siden 1999.

Stockholm-konvensjonen om organiske miljøgifter er den viktigste avtalen for å regulere miljøgifter globalt. Den trådte i kraft i 2004 og over 170 land har ratifisert avtalen. Stockholm-konvensjonen omfatter nå 22 miljøgifter. Konvensjonen omfattet i utgangspunktet 12 organiske miljøgifter, blant annet DDT, PCB og dioksiner. Ytterligere 9 stoffer ble inkludert i 2009, blant annet to bromerte flammehemmere, plantevernmiddelet lindan og den perfluorerte forbindelsen PFOS.