Strandrydding over hele landet

Avfall i havet er et stort globalt problem som har fått økt oppmerksomhet. Lørdag 17. september oppfordres folk over hele landet til strandrydding. Rekvika i Tromsø er en av fire utvalgte nasjonale strender som registrerer all søpla som plukkes. 

Fugler med søppel

Dyr pines, skades og dør av menneskeskapt forsøpling. Her ser vi en måke med en boks rundt halsen. Foto: Nina Kristin Nilsen / Sysselmannen på Svalbard

Elever rydder søppel

I Tromsø har skoleelever tidligere også vært med på å rydde strender. I vår var åttende klasse på Kvaløya ungdomsskole med å rydde strender i Rekvika – resultatet var 49 sekker med søppel! Foto: Bo Eide / Tromsø kommune

Sel fanget i et tau

Sel fanget i et tau. Foto: Caroline Curtis

Skadet rein

Død svalbardrein som har gått seg fast i wire. Foto: Øystein Overrein / Norsk Polarinstitutt

Hvert år dør eller skades antagelig mer enn en million sjøfugl, over hundre tusen marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden på grunn av menneskeskapt avfall. Skadene kan skyldes at dyr svelger plast så de ikke får i seg mat, eller at de får fysiske skader av at de vikler seg inn i søppel. Men søppel har også mer ukjente skadevirkninger fordi mikropartikler av plast suger til seg miljøgifter. Filterorganismer tar opp partiklene, og stoffene kan overføres til arter høyere i næringskjeden. Drivende søppel kan også spre fremmede arter.

Det er Hold Norge Rent som arrangerer ryddedagen, og målet er å rydde norske strender for avfall og samtidig sette fokus på marin forsøpling som et alvorlig miljøproblem.

Norsk Polarinstitutt og Sysselmannen på Svalbard har i flere år arbeidet med overvåkning av søppel på strendene på Svalbard.

Havet blir en søppelkasse

Marint søppel er et stort internasjonalt miljøproblem. Havet blir en søppelkasse ikke bare for direkte utslipp, men for alt som føres med vind og vann fra land. Det vi ser på strendene er bare en liten del av problemet. I Nordsjøen regner man med at ca. 70 % av avfallet ligger på bunnen. Resten flyter rundt i vannet eller havner på strendene.

Hvert år dør eller skades antagelig mer enn en million sjøfugl, over hundre tusen marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden på grunn av menneskeskapt avfall. 

Registrerer søppelet

På strendene rundt Barentshavet driver store mengder søppel i land. Fiskeflåten synes å være hovedkilden, men søppelet kan også stamme fra cruisebåter og andre fartøy. Det finnes også avfall som trolig er ført med havstrømmene  fra lengre sør.   

Seniorrådgiver Gunnar Sander ved Norsk Polarinstitutt har arbeidet med søppelovervåkning gjennom programmet Miljøovervåking Svalbard og Jan Mayen (MOSJ) der Sysselmannen har veid og registrert søppel på tre strender fra 2001. De vanligste gjenstandene de finner er notrester og trålposer, garnkuler av plast, bakelitt eller metall, fiskekasser, husholdningsavfall som plastdunker, flasker og glass, samt annen plastemballasje, skosåler og bruksgjenstander.

- Så langt er det vanskelig å konkludere om utviklingen i søppelmengdene, men forsøplingen av strender kan ikke sies å være på et akseptabelt nivå i Barentshavet, sier Sander.

Forbudt med forsøpling

I norsk lovgivning er forsøpling både på land og til sjøs forbudt etter forurensningsloven § 27. Havressursloven forbyr å kaste eller unødvendig etterlate fiskeredskaper. Svalbardmiljøloven §67 og §68 forbyr utslipp, dumping og forbrenning av avfall fra skip. Søpla som forurenser og skader naturmiljøet i havet og langs strendene er dermed i strid med norsk lovverk.

Finnes det konkrete planer for hvordan vi kan hindre forsøplingen? 

- Gjennom forvaltningsplanene for Barentshavet-Lofoten og Norskehavet er det satt som mål at forsøpling og annen skade på miljøet som følge av avfall skal unngås. Registrering av mengden søppel som flyter inn på utvalgte strender er derfor viktig og vil over tid kunne brukes som indikator for om vi når dette målet, sier Sander.

OSPAR er en konvensjon om beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhavet. Konvensjonen omfatter arbeid med felles bestemmelser og anbefalinger for landbaserte utslipp, dumping og forbrenning til havs, overvåkning og olje- og gassvirksomheten offshore.

Rydd en strand!

I regi av OSPAR er Rekvika i Skulsfjord i Tromsø en av fire utvalgte nasjonale strender som deltar i den landsomfattende strandovervåkningen. I morgen skal skoleelever i Tromsø delta i strandrydding og registrering av søppel i Rekvika.  

- Strandryddedagen er viktig fordi det setter fokus på det store problemet som forsøplinga i havet fører til, men det er også bra dersom strandrydding fører til at folk blir mer bevisst problemet og tar med seg søppel de finner når de ferdes langs strendene, understreker Sander.

Kystlinja i Tromsøområdet skiller seg ikke fra resten av landet med stedvis store mengder marint søppel i fjæra.

- Men her i nord kan en større andel søppel enn ellers spores tilbake til fiskeriene og annen marin virksomhet, som flottører, garn- og notrester, lysstaver, sjøstøvler, bysseavfall osv., og det er et betydelig innslag av internasjonalt søppel, russisk, portugisisk, spansk og fransk, samt en del som åpenbart kommer langveis fra, som engelske fiskekasser og russiske bilhjul, forteller plan- og utviklingskonsulent Bo Eide i Tromsø kommune. 
 

Kontaktpersoner: 

Seniorrådgiver Gunnar Sander, Norsk Polarinstitutt, telefon 77 75 06 59, mobil: 952 18 786

Plan og utviklingskonsulent Bo Eide, Tromsø kommune, mobil 905 72 171