Lite havis truer dyrelivet i nord

Reproduksjon, utbredelse og helse påvirkes negativt av de endrede isforholdene. Fremtiden ser ikke lys ut for dyrelivet i verdens nordligste områder, i følge norske og amerikanske forskere som har sammenfattet situasjonen for isavhengige pattedyr i Arktis.

Isbjørn

Forfatterne viser til studier som viser at isbjørn har fått redusert utbredelse, reproduksjon og kroppsvekt som følge av lange perioder uten is. Foto: Tor Ivan Karlsen / Norsk Polarinstitutt

Storkobbe

Storkobben er blant artene som er spesielt utsatt når leveområdene blir stadig mer isfritt. Foto: Kim Holmén / Norsk Polarinstitutt

Solhjell

Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell ønsker overvåkning av sjøpattedyrene i Arktis. Her er Solhjell fotografert i Ny-Ålesund på Svalbard denne uken i forbindelse med nordisk miljøvernministermøte. Foto: Max König / Norsk Polarinstitutt

Klappmyss

Det bør satses ytterlige på internasjonale overvåkningsprogrammer, herunder satellittsporing av dyrs bevegelser, for å følge med hvordan dyrene responderer på endrede isforholdene, mener forskerne. Her en klappmyss med satellittsender, senderen faller av når selen skifter pels. Foto: Kit M. Kovacs / Norsk Polarinstitutt

De fleste klimamodeller viser at polhavet kan være isfritt om sommeren i løpet av de neste 50–100 år. Noen modeller antar at et nært isfritt polhav kan være en realitet allerede innen sommeren 2020.

Miljøvernministeren ønsker overvåkning

Tap av havis i Arktis har allerede ført til store endringer for visse arter av sjøpattedyr, og framtiden vil gi store utfordringer. Dette er konklusjonen i en ny artikkel signert forskere fra Norsk Polarinstitutt, som i samarbeid med amerikanske forskere har laget en samlet framstilling over situasjonen i dag med prognoser for framtiden.

– Dette er dramatisk. Den negative utviklingen for dyrelivet og økosystemet i Arktis forteller oss noe vesentlig om klimautviklingen. Jeg vil understreke hvor viktig det er med overvåkning av marine pattedyr, både for å kunne følge utviklingen i bestandene og for å observere effekten av klimaendringene, sier miljøvernminister Bård Vegard Solhjell i en kommentar til forskernes konklusjoner.

Lavere ungeproduksjon

Arktis er i dag hjem for elleve isavhengige pattedyr, som storkobbe og ringsel, og som vil være spesielt utsatte når isen minker.

Mindre havis har allerede resultert i lavere ungeproduksjon hos klappmyss i Nordøst-Atlanteren, grønlandssel i Kvitsjøen og ringsel i Hudson Bay, forteller forsker og ekspert på sjøpattedyr, Kit M. Kovacs, ved Norsk Polarinstitutt.

Nedgang i isbjørnbestanden

Forfatterne viser til studier som viser at isbjørn har fått redusert utbredelse, reproduksjon og kroppsvekt som følge av lange perioder uten is. Isbjørn i Hudson Bay, Canada, har økt inntaket av mat fra land, som gjess, egg og bær, noe som gir nedsatt allmenntilstand og dermed lavere ungeproduksjon.

Forskerne forventer at tapet av leveområder for isbjørn vil være størst i de sørlige delene av Nordpolbassenget, og at bestandstallene vil falle med 30–70 prosent i kommende femtiårsperiode. I tillegg antar man at uønskede sykdommer og parasitter vil øke betydelig hos isavhengige sjøpattedyr.

Konkurranse om matressursene

Istilknyttede hvalarter må tilpasse seg endrede næringskjeder, økt konkurranse om byttedyr og redusert beskyttelse mot rovdyr.

Spekkhoggere og hvalarter som nise, finnhval, seihval og vågehval har de siste årene utvidet sin geografiske utbredelse nordover. I fremtiden vil denne innvandringen av sørligere hvalarter få konsekvenser for utbredelsen til de arktiske artene, blant annet i form av konkurranse om de samme matressursene.

Stort kunnskapsbehov

Forskerne understreker at både økonomiske og logistiske utfordringer med å gjennomføre forskning i Arktis har ført til mangelfulle kunnskaper om dyrelivet, selv om kunnskapsbehovet er stort. De mener ytterlige satsing på internasjonale overvåkningsprogrammer, herunder satellittsporing av dyrs bevegelser, vil være nødvendig i tiden framover for å følge med hvordan dyrene responderer på de endrede isforholdene.

Artikkel om studien Impacts of changing sea-ice conditions on Arctic marine mammals er å finne i tidsskriftet Marine Biodiversity. Forfattere er Kit M. Kovacs og Christian Lydersen fra Norsk Polarinstitutt, og James E. Overland og Sue E. Moore fra NOAA, Seattle, USA.