Ønsker forbud mot miljøgiften HBCDD

Den nye miljøgiften HBCDD bør forbys i hele verden, fastslår en ekspertgruppe i regi av Stockholmkonvensjonen. Norsk Polarinstitutt har bidratt med faglig råd i arbeidet for å forby stoffet.

Sjøfugler er blant artene i Arktis som er svært utsatt for miljøgifter. Her fortærer polarmåker og ismåker en død ringsel.

Sjøfugler er blant artene i Arktis som er svært utsatt for miljøgifter. Her fortærer polarmåker og ismåker en død ringsel. Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Seksjonsleder Birgit Njåstad, Norsk Polarinstitutt. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Siden 1990-tallet er det dokumentert HBCDD hos både isbjørn, polarmåke og polarlomvi på Svalbard. Her er en isbjørnbinne med to unger fotografert på Svalbard, sommeren 2011. Foto: Janne Schreuder / Norsk Polarinstitutt

Død polarmåke

Miljøgifter kan være skadelige for utvikling og reproduksjon hos både mennesker og dyr. Her har forskere funnet en død polarmåke på reir på Bjørnøya. Foto: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt

Miljøverndepartementet betegner forbudet som et gjennombrudd i miljøgiftarbeidet.

Skadelig for mennesker og dyr

Den organiske miljøgiften HBCDD brukes særlig i enkelte tekstiler og i visse typer plast som polystyren. HBCDD er lite nedbrytbar, giftig for vannlevende organismer og kan være skadelige for utvikling og reproduksjon hos både mennesker og dyr.

Globalt miljøproblem

Gjennom Norsk Polarinstitutts overvåkning, kartlegging og effektstudier av miljøgifter i Arktis har instituttet gjennom flere år vært en viktig bidragsyter for å få HBCDD på agendaen i de internasjonale forhandlingene. Siden 1990-tallet har instituttet dokumentert HBCDD hos både isbjørn, polarmåke og polarlomvi på Svalbard, og registrert en økende mengde av stoffet i egg fra flere arktiske sjøfuglarter.

Vi er glad for at arbeidet vårt bidrar til globale avtaler som kan stanse spredningen av denne formen for forurensning, sier seksjonsleder ved Norsk Polarinstitutt, Birgit Njåstad.

Funn av organiske miljøgifter i Arktis indikerer at stoffet kan utgjøre et potensielt globalt miljøproblem. HBCDD spres med luftstrømmer fra forurensede områder i Europa og Nord-Amerika til Arktis.

Forbud nytter

Selv om HBCDD-nivåene Norsk Polarinstitutt har funnet i isbjørn og sjøfugler i Arktis foreløpig er så lave at de sannsynligvis ikke har noen effekter på bestandene i disse områdene, så viser det altså like fullt at denne miljøgiften utgjør en potensiell risiko over tid i global sammenheng. Økende trender gir også ekstra grunn til bekymring, understreker Njåstad.

«Gamle» miljøgifter som PCB og klorerte sprøytemidler har de siste årene avtatt i naturmiljøet fordi det er innført forbud mot produksjon og bruk, men dette er ikke tilfellet for stoffer hvor det ikke er innført internasjonalt forbud.

Overvåker miljøgifter

Hensikten med å overvåke miljøgifter er å gi forvaltningen grunnlag for å treffe beslutninger om tiltak. Norsk Polarinstitutts overvåkingsdata har blitt brukt av norske myndigheter i internasjonal sammenheng, blant annet i forhandlinger under Stockholmskonvensjonen.

Stockholmkonvensjonen om persistente organiske miljøgifter (POPs) ble opprettet i 2001 og har som formål å avvikle eller begrense bruken av skadelige persistente organiske forurensninger i industri og jordbruk.