Utvidet myndighetsrolle for Norsk Polarinstitutt

En ny forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis ble fredag 26. april vedtatt av Kongen i statsråd. Den nye forskriften utvider myndighetsansvaret til Norsk Polarinstitutt i Antarktis betraktelig. Alle som planlegger å gjennomføre aktivitet der får nå et tydeligere ansvar for miljø og sikkerhet.

pingviner

PINGVINER Flora og fauna i Antarktis er svært sårbar og er fredet i den forstand at det er forbudt å samle inn eller på annen måte skade planter og dyr. Foto: Elvar Ørn Kjartansson / Norsk Polarinstitutt

containerbygning

TROLL Den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land, Antarktis. Foto: Bertran Kiil / Norsk Polarinstitutt

Hittil har nordmenn og norske aktører som har hatt planer om aktivitet i Antarktis måttet forholde seg til bestemmelsene i Forskrift om vern av miljøet i Antarktis (1995). Denne forskriften har nå blitt erstattet av en ny Forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis. Det er først og fremst en rekke omfattende og sentrale vedtak og avtaler knyttet til miljø og sikkerhet fra det internasjonale antarktissamarbeidet som har gjort det nødvendig med en ny forskrift. Med dette har Norsk Polarinstitutt fått et betydelig utvidet ansvar i å vurdere og håndtere norsk aktivitet i Antarktis.

Den største og viktigste nyheten i forskriften er iverksetting av nye internasjonale bestemmelser om ansvar i krisesituasjoner der det er akutt fare for skade på miljøet i Antarktis. Formålet med disse bestemmelsene er å gjøre den som utøver aktivitet i Antarktis ansvarlig for å treffe raske og effektive mottiltak i situasjoner der det er akutt fare for skade på miljøet. Det gjøres også klart at den som forårsaker slik miljøskade er ansvarlig for kostnadene dersom andre må utføre mottiltak sted på grunn at dette. I tilfeller hvor nødvendige mottiltak ikke treffes, skal en erstatning tilføres et eget fond som traktatpartene har blitt enige om å opprette.

Norsk Polarinstitutt er gitt myndighet til å følge opp dette omfattende nye regelverket. Disse bestemmelsene bidrar til en ytterligere styrking av rammeverket som sikrer en solid og fremadrettet forvaltning av det unike miljøet i Antarktis.

Den nye forskriften om miljø og sikkerhet i Antarktis har dessuten et tydelig fokus på sikkerhet. Forskriften inneholder bestemmelser om søk- og redningsforsikring som tidligere, og i tillegg er det nå inkludert internasjonale bestemmelser knyttet til beredskapsplaner og -avtaler. Totalt sett ligger det et betydelig fokus på og krav knyttet til sikkerhetsaspekter ved en planlagt Antarktisaktivitet innbakt i forskriften. Norsk Polarinstitutt har dermed en viktig rolle i å sikre at all aktivitet i Antarktis gjennomføres på en sikker og selvforsynt måte.

Den nye forskriften vil på mange områder forenkle instituttets saksbehandling ved at den gir klarere føringer og bestemmelser, samtidig som ansvarsområdet blir utvidet. Den nye forskriften er tydelig og målrettet, og de som planlegger aktivitet i Antarktis skal relativt lett kunne sette seg inn i og forholde seg til de bestemmelser og krav som vil gjelde for deres aktivitet.

De som går med tanke om å gjennomføre aktivitet i Antarktis oppfordres til å ta kontakt med Norsk Polarinstitutt så tidlig som mulig for råd og veiledning knyttet til gjennomføring av bestemmelsene i forskriften. Melding om aktivitet i Antarktis skal være Norsk Polarinstitutt i hende minst ett år før det er planlagt å sette i verk aktiviteten.

Forskriftsteksten med kommentarer ligger tilgjengelig på lovdata.