Høringsuttalelse - forslag til utlysning av blokker til 23. konsesjonsrunde

Norsk Polarinstitutt har avgitt uttalelse i forbindelse med høring på forslag til utlysning av blokker til 23. konsesjonsrunde.

Høringsuttalelse - figur

Utlyste blokker i 23. konsesjonsrunde, SVO-er identifisert i St. Meld. nr. 8 (2005–2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og Meld. St. 10 (2010–2011) Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og maksimal isutbredelse i april og september i 30-årsperioden 1984–2013. Figur: Norsk Polarinstitutt