Norge ønsker europeisk forbud mot bromert flammehemmer

Forskere har dokumentert miljøgiften deka-BDE hos flere dyrearter på Svalbard, og registrert en økende mengde av stoffet i egg fra arktiske sjøfuglarter. Nå ønsker Miljødirektoratet og det europeiske kjemikalibyrået (ECHA) å forby stoffet.

Isbjørn

SPRER SEG OVER LANGE AVSTANDER Deka-BDE sprer seg over lange avstander. Miljøgiften er funnet hos flere dyrearter i Arktis, blant annet isbjørn. Foto: Janne Schreuder /Norsk Polarinstitutt

Ringsel

MILJØGIFT I BLODET Miljøgiften deka-BDE er funnet i ringsel på Svalbard. Foto: Kit M. Kovacs / Norsk Polarinstitutt

Forbud mot miljøgiften deka-BDE er gode nyheter for dyrelivet i nord. Norsk Polarinstitutt har dokumentert deka-BDE blant annet i fugl og isbjørn på Svalbard, og registrert en økende mengde av stoffet i egg fra flere arktiske sjøfuglarter. 

Påvist hos mennesker og dyr

Deka-BDE brukes mest i plast og tekstiler, som for eksempel rørisolasjon, kabler, møbler, gardiner og teltduk, og stoffet regnes som helse- og miljøskadelig.

Stoffet har veldig betenkelige egenskaper. Deka-BDE brytes svært langsomt ned i miljøet, og hoper seg opp i organismer. Det er påvist i menneskers blod og morsmelk, og kan overføres fra mor til foster. Studier tyder på at det kan skade nervesystemet og hjernens utvikling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en pressemelding.

Dette og en lang rekke annen urovekkende dokumentasjon førte til at Norge innførte et nasjonalt forbud i 2008. Hambro understreker at det ikke holder at bare Norge forbyr Deka-BDE, og derfor har Miljødirektoratet i samarbeid med kjemikalibyrået ECHA fremmet et forslag om å forby deka-BDE gjennom det europeiske kjemikalieregelverket REACH.

– Stoffet transporteres over lange avstander og krysser landegrenser. Skal vi bli kvitt dette må vi kjempe for internasjonale forbud, sier Hambro.

Fra forskning til regelverk

Hos Norsk Polarinstitutt er kartlegging og rapportering av nye miljøgifter hos arter i Arktis en prioritert oppgave. Forskningen bidrar med data som gir forvaltningen muligheter til å komme med forslag om forbud for produksjon og bruk av miljøfarlige stoffer.

Funn av miljøfarlige stoffer i prøver fra dyr i Arktis er viktig i arbeidet med å få fjernet giftige stoffer i naturmiljøet, understreker forsker og leder av miljøgiftprogrammet ved Norsk Polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen. 

Omdannes til farlige stoffer

Forsker Heli Routti ved Polarinstituttet har nylig gjennomgått litteratur om BDE209 hos isbjørn, se, fjellrev og sjøfugler fra Svalbard.

Hun forteller at de fleste studiene av BDE209 eller andre høybromerte forbindelser som finnes i deka-BDE blandingen i mindre grad ikke er målt eller påvist. Bare noen få studier viser veldig lave konsentrasjoner av stoffet.

– Stoffene i deka-BDE blandingen blir sannsynligvis omdannet til andre stoffer som kan være skadelige, men det betyr ikke at arktiske dyr ikke er eksponert til deka-BDE, sier forsker Heli Routti.

Norge har hatt hovedansvaret for å beskrive stoffets egenskaper, hvordan vi og andre levende organismer kan utsettes for det og risikoen ved eksponering. Norge jobber også for å få deka-BDE inkludert i Stockholmkonvensjonen slik at stoffet kan forbys globalt. Stockholmkonvensjonen om persistente organiske miljøgifter (POPs) ble opprettet i 2001 og har som formål å avvikle eller begrense bruken av skadelige persistente organiske forurensninger i industri og jordbruk.

Forbud nytter

Gamle miljøgifter som PCB og klorerte sprøytemidler har de siste årene avtatt i naturmiljøet fordi det er innført forbud mot produksjon og bruk, men dette er ikke tilfellet for stoffer hvor det ikke er innført internasjonalt forbud.

Går forslaget gjennom vil det bli forbudt i hele EU å produsere, importere, bruke og omsette deka-BDE som et stoff, i stoffblandinger og i produkter.

Forslaget er lagt ut på høring med seks måneders høringsfrist.