Nye geologiske kartblad fra Svalbard

Norsk Polarinstitutt har nylig gitt ut to nye geologiske kartblad fra Svalbard i serien av berggrunnsgeologiske kart 1 : 200 000. De nye kartbladene DE23G Nordaustlandet NW og FG23G Nordaustlandet NE dekker nordlige deler av Nordaustlandet, Storøya, Kvitøya og øyene nord for Nordaustlandet. 

De geologiske kartene er resultat av et samarbeid med russiske Polar Marine Geological Expedition, St. Petersburg.

På Nordaustlandet er berggrunnen blottet i de nordvestlige og nordlige kystområdene og i et område mellom de to store iskappene Austfonna og Vestfonna. Bart fjell finnes på små isfrie odder på sørvest- og østsida av Kvitøya, langs nordlige deler av Storøya og ved Isispynten på østsida av Austfonna.

DE23G Nordaustlandet NW

Kartbladet DE23G Nordaustlandet NW.

DE23G Nordaustlandet NW. Kart: Norsk Polarinstitutt

I de vestlige deler av kartbladet, samt området vest for Rijpfjorden, opptrer en tykk lagpakke som består av sedimentære bergarter fra siste del av prekambrium (neoproterozoikum, 900–700 mill. år). Lagpakken består av karbonatbergarter, sandstein, kvartsitt og leirskifer og er moderat foldet omkring nord–sør-gående foldeakser.

På Botniahalvøya opptrer vulkanske bergarter, her finnes både lava, vulkanske bruddstykkebergarter og vulkanske gangbergarter, som ble dannet for ca. 950 millioner år siden. Laponiahalvøya består av granitter som er 960 millioner år gamle. På øst- og sørsiden av Rijpfjorden opptrer den lettkjennelig rødlige Rijpfjordgranitten. Denne granitten er datert til 410 millioner år, dvs. Rijpfjordgranitten er ca. 550 millioner år yngre enn granittene på hhv. Botnia- og Laponiahalvøya.

De yngste bergartene på Nordaustlandet NW er ganger av doleritt som er av kritt alder (145–100 mill. år). Store dolerittganger finnes blant annet på Lågøya og omkring munningen av Brennevinsfjorden.

FG23G Nordaustlandet NE

Kartbladet FG23G Nordaustlandet NE.

FG23G Nordaustlandet NE. Kart: Norsk Polarinstitutt

På Platenhalvøya består berggrunnen av kvartsitt i veksling med leirskifer, siltstein og sandstein. Stratigrafisk tilknytning av disse sedimentære bergartene er ukjent, men det antas at de er av samme alder som de sedimentære bergartene ved Murchisonfjorden, dvs. fra siste del av prekambrium (neoproterozoikum, 900–700 mill. år).

Rijpfjordgranitten opptrer i områdene omkring Ahlmannfonna. Øst for Duvefjorden består bergartene hovedsakelig av migmatitt, ulike typer gneis og granitt. Disse bergartene ble dannet under den kaledonske fjellkjededannelsen og er ca. 430 millioner år gamle. 

I de østligste deler av Nordaustlandet finnes lagdelt gabbro. De samme bergartene opptrer i nordlige deler av Storøya.

Referanser

Elvevold, S. & Dallmann, W.K. (eds.) 2014: Geological map of Svalbard 1 : 200,000, sheet DE23G Nordaustlandet NW. Norsk Polarinstitutt Temakart No. 52.

Elvevold, S. & Dallmann, W.K. (eds.) 2014: Geological map of Svalbard 1 : 200,000, sheet FG23G Nordaustlandet NE. Norsk Polarinstitutt Temakart No. 53.