Stortingsmelding om Bouvetøya lagt frem

For første gang i moderne tid er det lagt frem en melding til Stortinget som beskriver Bouvetøya og norske interesser der (Meld. St. 33 (2014-2015).

Bouvetøya.

Bouvetøya. Foto: Marius Bratrein / Norsk Polarinstitutt

Bouvetøya

Et team fra Norsk Polarinstitutt satte opp en ny feltstasjon på Bouvetøya i 2014. Foto: Marius Bratrein / Norsk Polarinstitutt

Følgende hovedmålsettinger er lagt til grunn i meldingen:

• Politikken for Bouvetøya og havområdene rundt skal være forutsigbar, med vekt på ansvarlig, kunnskapsbasert forvaltning, bevaring av naturmiljøet og bærekraftig ressursutnyttelse.

• I samsvar med våre rettigheter og plikter som kyststat skal vi ta vare på de unike miljøverdiene i naturreservatet, og legge til rette for kunnskapsinnhenting og miljøovervåking. Regjeringen vil også videreføre Bouvetøya som plattform for kartlegging, forskning og miljøovervåking på øya og i havområdene rundt.

• Regjeringen vil ivareta Norges rettigheter og plikter som kyststat og ansvarlig ressursforvalter ved å legge til rette for videre utforsking og kartlegging av ressursene i havområdene, herunder på kontinentalsokkelen.

• Regjeringen legger også vekt på at regelverk og administrasjon skal være oppdatert og hensiktsmessig. Berørte departementer vil derfor gjennomgå lovgivningen for Bouvetøya med sikte på en klargjøring, oppdatering og opprydning i regelverk og administrative forhold.