Norsk Polarinstitutt får sterk rolle i Ny-Ålesund

I den nye stortingsmeldinga om Svalbard er Norsk Polarinstitutt utpeika til å ta ei mer omfattande rolle i forskarlandsbyen Ny-Ålesund. Ansvaret for staaden blir overført frå Nærings- og fiskeridepartementet til Klima- og miljødepartementet (KLD).

Oversiktsbilde av opplyst bebyggelse i kvedlsmørke

Forskarlandsbyen Ny-Ålesund. Foto: Norsk Polarinstitutt / Max König

Regjeringa har lagt fram ei stortingsmelding om Svalbard. Svalbard skal videreutviklast gjennom satsing på forsking, reiseliv og anna næringsvverksemd.

Polarinstituttet, som er eit direktorat under KLD, skal implementere og følge opp forskningsstrategien. Som statens hovudorgan for å ivareta norske interesser i polarområda, skal instituttet bidra til å styrka den norske vertskapsrolla i Ny-Ålesund.

Slik oppsummerar Regjeringen.no regjeringas forslag til tiltak:

  • Gi Polarinstituttet ansvaret for den operative implementeringen og oppfølgingen av forskningsstrategien i Ny-Ålesund. For å få en hensiktsmessig oppfølging av virksomheten i Ny-Ålesund skal det etableres en regelmessig dialog mellom Forskningsrådet, Polarinstituttet, Kings Bay og berørte departementer.
  • Overføre ansvaret for forvaltningen av statens eierskap i Kings Bay AS fra Nærings- og fiskeridepartementet til Klima- og miljødepartementet fra 1. januar 2017. Dette for å få god sammenheng mellom oppfølgningen av forskningsstrategien og drift og utvikling av Ny-Ålesund. Ansvaret for forvaltningen av statens eierskap i Bjørnøen AS, som er administrativt underlagt Kings Bay AS, overføres også fra Nærings- og fiskeridepartementet til Klima- og miljødepartementet samtidig.

Oppdatert 30. mai 2016.