Klimaendringer: Forskningsfunn gir ny kunnskap om sirkulasjonen i Atlanterhavet

Norsk Polarinstitutts forsker Laura de Steur har sammen med sin kollega Femke de Jong gjort forskning for NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research og Duke University som bidrar til å bedre forstå prosessen for den omveltende sirkulasjonen i nordlige Atlanterhavet (The North Atlantic Meridional Overturning Circulation – AMOC).

Dypvannsdannelse er en viktig prosess for sirkulasjonen i verdenshavene. Når vintrene i nord er kalde, er det salte overflatevannet i Nord-Atlanteren kaldt nok til å bli tyngre og synke ned og blande seg med dypere vannmasser. Dette danner en vertikal forbindelse mellom det varme, salte vannet som strømmer nordover i overflaten og det kalde vannet som strømmer sørover nærmere havbunnen. Det milde klimaet i nordvest-Europa skyldes delvis transporten av varmt vann i AMOC.

Simuleringer i klimamodeller har vist at styrken i varmestrømningene sør for Grønland henger sammen med styrken av AMOC. Noen modeller forutsier at AMOC vil svekkes på grunn av det ferske vannet som renner ut i havet fra Grønlands smeltende isbreer. Fordi tettheten i dette ferskvannet er mye lavere enn tettheten i sjøvannet, skaper det en barriere som isolerer dyphavet fra den kalde atmosfæren. Mens det meste av jordkloden varmes opp som et resultat av klimaendringer, vil altså regionen rundt Grønland kunne avkjøles.

Kort dokumentarvideo fra fjorårets tokt. Video: NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research

I observasjoner av temperatur i jordas overflate i 2015 så et lignende mønster ut til å komme fram. Jorda ble oppvarmet, mens havet sør-øst av Grønland ble kaldere. Dette førte til spekulasjoner om varmestrømningene allerede var blitt svakere på grunn av den økte avsmeltinga fra isbreene. Det ville i så fall bety at sirkulasjonen ville bli påvirket raskere enn forventet.

Forskerne de Steur og de Jong satte ut instrumenter på 3 km dybde i Irmingerhavet, sør-øst for Grønland, og resultatet viste at strømningene ikke (enda) har blitt svekket, men at de faktisk har blitt styrket i de siste årene. Dyp vertikal blanding ble observert i Irmingerhavet vinteren 2014–2015. Denne sterke blandingen kom av at vinteren var uvanlig lang og kald. Forskerne viste dermed at utviklingen i temperatur i Irmingerhavet kan forklares av regional interaksjon mellom havet og atmosfæren. Beskrivelsen av varmestrømningene og forklaringene på temperaturendringene er publisert digitalt i Geophysical Research Letters. Dette sammenfaller med resultater fra en tysk forskergruppe publisert i Nature Geoscience nylig. Disse forskerne benyttet en modell til å vise at det vil ta tid før ferskvannet fra Grønland kommer inn i områdene der dypvann dannes i store nok kvanta til å svekke sirkulasjonen.

Følg forskningen på OSNAP-bloggen

Les artikkelen