Endringer i havet påvirker neste generasjons organismer

Vi får stadig bedre kunnskap om hvordan havets arter klarer å tilpasse seg endringer i havmiljøet. For noen går det relativt bra, mens andre sliter tungt. Forskere har nå påvist at globale klimaendringer som skjer i dag, kan få følger for neste generasjon av livet i havet.

Stresses av klimaendringer

Stresses av klimaendringer

Forskerne fant at stress, som følge av klimaendringer, kan endre den genetiske sammensetningen i neste generasjon encellede organismer, makroalger, virveldyr og virvelløse dyr. Dette bildet er fra Kongsfjorden. Foto: Peter Thor / Norsk Polarinstitutt

Hoppekreps

Hoppekreps

Små organismer som alger og hoppekreps har kort levetid, og er benyttet i studien for å kunne se på flere generasjoner. På bildet ser vi en raudåte som er en art av hoppekreps.   Foto: Malin Daase / Norsk Polarinstitutt

Tidsskriftet Evolutionary Applications har nylig utgitt et spesialnummer hvor toppforskere innen evolusjonsbiologi har beskrevet sine funn. De har studert encellede organismer, makroalger, virveldyr og virvelløse dyr.

Studerer mange generasjoner av organismer

Dagens metoder ser lite på hvordan organismer kommer til å klare seg i framtida, men med ny teknologi og nye metoder er det mulig å forutsi dette bedre. Det som kreves er eksperiment som tar for seg mange generasjoner av organismer.

- Fordi vi har studert små organismer som f.eks. alger og hoppekreps som har kort levetid, har vi kunnet se på flere generasjoner. Vi har funnet at stress som følge av klimaendringer kan endre den genetiske sammensetningen i neste generasjon, sier forsker Peter Thor ved Norsk Polarinstitutt.

- Samtidig ser vi at en slik genetisk endring også kan gi artene mulighet til å tilpasse seg klimaendringene, sier han.

Tilpasningsdyktigheten varierer mellom artene

Men tilpasningsdyktigheten har en grense, og hvis en art blir utsatt for mye stress på grunn av klimaendringene får det konsekvenser. Det blir mindre genetisk diversitet, og de klarer ikke tilpasse seg til ytterligere endringer. På den annen side er det andre bestander av marine arter som har relativt bra tilpasningsdyktighet til endringer.

Fokus på evolusjonens rolle er viktig, og dette må bedre integreres i modellene som skal fremsi effektene av miljøforandringer i framtida, er hovedbudskapet fra forskerne.