Havisreduksjon og samfunnskonsekvenser

Ny informasjon om utviklingen av den arktiske havisen legges frem i Tromsø under et seminar som samler havisforskere og fagpersoner fra USA og Norge. Samfunnskonsekvensene som mindre havis fører til er viet en sentral plass.

Lance i isen under N-ICE2015

Forskningsskipet RV Lance i isen under N-ICE2015

Foreløpige havisresultater fra N-ICE2015 blir presentert under ID Arctic. Foto: Nick Cobbing

HAVISFORSKERE

HAVISFORSKERE

Havisforskere og fagfolk fra Nord-Amerika og Norge  har vært samlet til workshop i dagene før seminaret. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Ellen Øseth og JR Hansen

Belyser forvaltningsperspektivet

Klimarådgiver Ellen Øseth fra Polarinstituttet skal holde et foredrag om den arktiske havisen i lys av et forvaltningsperspektiv. Seniorrådgiver og kollega John Rickard Hansen ved Seksjon for miljørådgivning har deltatt på havisworkshopen og følger også seminaret.  Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

FORELESERE

Foredragsholdere

Forsker og leder av seminaret, Sebastian Gerland (t.v.) og ICE-leder Harald Steen (t.h.), sammen med gjesteforeleserne Glen Liston, Don Perovich og Walt Meier fra USA. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

Havisen i Arktis er i endring. Forskning de siste årene konkluderer med at det er mindre, tynnere og yngre is enn for noen få tiår siden. Konsekvensene av havisendringer i Arktis er mangfoldige, både for naturmiljøet og samfunnet.

Oppsummerer status og trender

På seminaret ID Arctic (InterDisciplinary study of Arctic sea ice changes and impacts for the society) skal de rundt førti deltakerne få oppdateringer på status og trender for den arktiske havisen og hvilke samfunnsmessige konsekvenser mindre havisutbredelse kan føre til.

Målet er øke samarbeidet mellom fagfolk i Canada, USA og Norge, og som blant annet skal ende opp i nye vitenskapelige publikasjoner med fersk data fra blant annet N-ICE2015-toktet og bidra til oppdatering av SWIPA-rapporten (Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic).

Vil finne årsaker 

Forskerne håper på sikt å finne ut mer om årsakene til de observerte endringer, hvor mye av dette som er knyttet til klimaendringer, og hvor mye som skyldes naturlige svingninger.

Til seminaret kommer blant annet de amerikanske havisforskerne Don Perovich, Walt Meier, og Glen Liston som holder hver sine foredrag.

Data fra N-ICE2015 vil bli presentert under morgendagen. ICE-leder Harald Steen og en av forskerne som deltok på toktet, Mats Granskog fra Norsk Polarinstitutt, vil fortelle om henholdsvis prosjektet og det internasjonale samarbeidet, og om foreløpige havisresultater.

Samfunnsmessige konsekvenser

Polarinstituttets klimarådgiver, Ellen Øseth, deltar med et foredrag om situasjonen for den arktiske havisen fra et forvaltningsperspektiv, som berører de samfunnsmessige forholdene.

Et varmere Arktis vil føre til både utfordringer og muligheter. Når det er lite havis i et område, blir mindre sollys reflektert av overflaten. De øvre vannmassene tar opp mer varme, noe som resulterer i at varmere hav blir enda varmere. Mindre havis innebærer blant annet en drastisk reduksjon av leveområdet for isbjørn, sel som lever på is og noen sjøfugler, og små organismer som isalger. Sørlige arter forventes å bevege seg nordover både på land og i havet, noe som fører nye arter inn i Arktis, og dette vil igjen ha følger for flere av artene som lever der fra før. Mindre havis åpner også for økt skipsfart og mer næringsaktivitet i nordlige havområder. 

Les mer om klimaendringer i Arktis og hvilke konsekvenser det får for mennesker, dyr og naturmiljø.

---

ID Arctic arrangeres av Norsk Polarinstitutt i samarbeid med forskningsmiljøer i USA og Canada.