25 år med havsamarbeid i nord

I dag markeres 25 år med miljøvernsamarbeid mellom Norge og Russland. I avtalene ligger et gjensidig ansvar for å sikre felles bestander av fugl, fisk og pattedyr som lever i Barentshavet.

Russisk delegasjon

Russisk delegasjon

I overkant av 40 representanter fra russiske og norske statlige og regionale myndigheter og institutter, deriblant Norsk Polarinstitutt, er til stede på 25-års markeringen for miljøvernsamarbeidet i Barentshavet. Her ser vi deler av den russiske delegasjonen, med naturressurs- og miljøminister Sergej Donskoj i midten. Foto: Nina Mari Jørgensen / Norsk Polarinstitutt

På jubileet

På 25-års jubileet

Seniorrådgiver John Richard Hansen (t.v.), seniorrådgiver Nina Mari Jørgensen og sjøfuglforsker Hallvard Strøm representerte Polarinstituttet under dagens markering i Oslo. Foto: Norsk Polarinstitutt

Presenterte forskning på sjøfugler

Presenterte forskning på sjøfugler

Sjøfuglforsker Hallvard Strøm forteller om det norske sjøfuglsamarbeidet med russerne, her sammen med den russiske sjøfuglforskeren Maria Gavrilo fra Russian Arctic National Park. Sjøfuglsamarbeidet har pågått siden 1989, først organisert som en ekspertgruppe, senere som et nettverk. Samarbeidet har omfattet forskere og forvaltere fra samtlige norske og russiske institusjoner som arbeider med sjøfuglfaglige problemstillinger i Barentshavregionen. Foto: Nina Mari Jørgensen / Norsk Polarinstitutt

Ismåkeprosjektet

Ismåkeprosjektet

Norge og Russland deler noen av de største sjøfuglbestandene i verden, og det overordnede målet for samarbeidet har vært å styrke felles kunnskapsgrunnlag og bidra til en bedre, felles forvaltning av arter og populasjoner. Samarbeidet har blant annet produsert en felles database, Seatrack, for alle sjøfuglkolonier i Barentshavet og en felles norsk-russisk statusrapport for marine fuglearter. På bildet ser vi en ismåke utstyrt med satellittsender. Foto: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt

På tokt i Barentshavet

På tokt i Barentshavet

Barentshavet har rike forekomster av fisk, bunndyr, dyre- og planteplankton.  Foto: Cecilie von Quillfeldt / Norsk Polarinstitutt

Narhval

Narhval

Lite er kjent om bestanden av narhval i Barentshavet. I kartleggingen i 2015 ble det observert bemerkelsesverdig mange av disse dyrene i den nordlige delen av Barentshavet. Foto: Magnus Andersen / Norsk Polarinstitutt

Forskning på havis

Mindre havis utgjør en trussel for dyrelivet

Den dramatiske nedgangen i havis som finner sted i Barentsregionen representerer en stor trussel mot blant annet de is-assosiert hvalartene hvithval, narhval og grønlandshval. Kunnskapen om status for artene er mangelfull, og det er nødvendig å vurdere gjeldende status og hvilken risikoen disse artene står overfor som følge av klimaendringer og menneskelig aktivitetsnivået i nordområdene. Dette bildet viser en forsker foreta målinger på havis i Barentshavet i 1999. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt

barentsportal

Kunnskapsbase på nett

barentsportal.com skal øke kunnskapen om miljøsituasjonen i Barentshavet. Portalen er et tett samarbeid mellom forskere og miljørådgivere i både Norge og Russland. Her legges det ut nye aktualiteter om miljøtilstanden for hele Barentshavet, utviklet og presentert av fagfolk på begge sider av landegrensa. Seniorrådgiver John Richard Hansen er norsk prosjektleder for portalen som så dagens lys i 2007. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

I 1992 ble regjeringsavtalen om miljøvernsamarbeid mellom Norge og Russland undertegnet. Avtalen innebærer at landene har gjensidig ansvar for å bevare miljøet og skal sikre felles bestander av fugl, fisk og pattedyr som lever i havområdet. Norsk Polarinstitutt har vært og er en viktig aktør i dette samarbeidet. Samarbeidet om miljøvernansvaret gjøres innenfor den den norsk-russiske miljøvernkommisjonen og fiskerikommisjonen.

Viktig samarbeid over landegrensene

Miljø i nordområdene, sammen med fiskeri, atomsikkerhet og søk og redning, er prioriterte temaer i det bilaterale samarbeidet med Russland.

Det er viktig å samarbeide med Russland for å skape et godt grunnlag for god og kunnskapsbasert forvaltning av vårt felles havområde, Barentshavet, sier seniorrådgiver John Richard Hansen, fra Norsk Polarinstitutt.

Når det 25 år lange samarbeidet markeres i Oslo i dag, er det klima- og miljøminister Vidar Helgesen som leder møtet. Dette er første gang på 12 år at miljøkommisjonsmøtet skal ledes på ministernivå. Den russiske naturressurs- og miljøminister Sergej Donskoj leder den russiske delegasjonen.

En delegasjon på over 40 representanter fra russiske og norske statlige og regionale myndigheter og institutter, deriblant Norsk Polarinstitutt, er til stede på markeringen.

Forvaltningsplan for Barentshavet

På agendaen under markeringen i dag står blant annet samarbeid om miljøovervåking og helhetlig forvaltning av Barentshavet. Norge bidrar med erfaringer fra det norske forvaltningsplansystemet til Russland, som arbeider med en forvaltningsplan for russisk del av Barentshavet. Forvaltning av felles sårbare og truede arter, som Barentshavsbestandene av isbjørn, hvalross og sjøfugl er et annet tema. Videre skal det diskuteres tiltak i de grenseoverskridende verneområdene på norsk og russisk side i Pasvik, og miljøovervåking og forurensning i disse områdene, inkludert forurensingene fra Nikel.

Det er laget en utstilling i anledning jubileet som forteller historien om 25 års miljøvernsamarbeid, og som vil være å se under markeringen i Oslo.

Relaterte lenker:

Arktisk miljøvernsamarbeid

Norsk-russiske samtaler om havmiljø og forurensing i nord

Miljøsamarbeidet i Barentsregionen

Samarbeid med Russland om felles miljøutfordringer

Fremgang i miljøsamarbeidet under Barentsrådet

Nettportalen Barentsportal.com

På nett med miljøet i nord