Havisforsker til FNs klimapanel

Havisforsker Sebastian Gerland fra Norsk Polarinstitutt er en av 19 forskere fra norske forskningsmiljøer som er invitert til å delta som medforfatter i FNs neste hovedrapport om klima. Totalt skal 721 forskere fra ulike verdensdeler bidra i rapporten.

Gerland

Sebastian Gerland

Sebastian Gerland skal bidra i kapittelet som omhandler klimastudier på ulike tidsskala, drivkreftene og storskala indikatorer for observerte endringer i atmosfære, hav, havis og landis, på land og også endringer i økosystemene. Foto: Nick Cobbing / Norsk Polarinstitutt

Gerland

Havisforskning

Sebastian Gerland har lang erfaring fra forskning på hav og is i Arktis. Dette bildet viser forskere som tar is- og snøprøver på havis i Kongsfjorden på Svalbard. Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt

Sebastian Gerland arbeider til daglig som seksjonsleder for hav og havis i Norsk Polarinstitutt. Han er geofysiker og seniorforsker, og bidro også i den femte hovedrapporten, men da i mindre grad.

Nå får Gerland en større rolle som en av 19 forskere fra norske kunnskapsmiljøer som er valgt ut til å arbeide med FNs klimapanel (IPCC) sjette hovedrapport. Hovedrapporten skal etter planen publiseres i 2021 og 2022. Det er totalt 721 eksperter fra 90 land som er invitert til å skrive de tre delrapportene og den oppsummerende synteserapporten, som til sammen utgjør sjette hovedrapport.

Gerland ser frem til å bidra i arbeidet.

– FN klimapanels hovedrapporter har vært viktige bidrag for å øke og formidle kunnskapen om klodens klima, og jeg er glad for å bli invitert til å arbeide med den sjette rapporten, sier han.

Klodens klimasystem

Kapittelet som Gerland skal arbeide med heter «Changing state of the climate system» (Endringer i status for klodens klimasystem) og skal omhandle klimastudier på ulike tidsskala, drivkreftene og storskala indikatorer for observerte endringer i atmosfære, hav, havis og landis, på land og også endringer i økosystemene.

Kapittelet er et av 12 kapitler i delrapporten av arbeidsgruppe 1, som jobber med det naturvitenskapelige grunnlaget av klimasystemet og klimaendringer. Delrapporten av arbeidsgruppe 1 skal publiseres i 2021.

Kvalitetsstempel av norsk klimaforskning

I tillegg til de 19 ekspertene til hovedrapporten, skal 11 eksperter fra norske fagmiljøer jobbe med panelets metode- og spesialrapporter de neste årene.

At såpass mange eksperter fra norske fagmiljøer blir invitert, er et tegn på både bredde og kvalitet i norsk klimaforskning, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro, i en pressemelding.

Forskere fra ulike verdensdeler

Det var før nyttår at FNs klimapanel inviterte eksperter til å melde sin interesse for å være forfatter. Miljødirektoratet er det nasjonale knutepunktet for FNs klimapanel (IPCC). De formidlet informasjon om nominasjonsprosessen i Norge og mottok 84 nominasjoner, som alle ble sendt videre til FNs klimapanel etter at de hadde sjekket at de foreslåtte kandidatene oppfylte panelets kvalifikasjonskrav.

Utvelgelsen ble gjort av FNs klimapanel basert på kandidatenes ekspertise. Det er også viktig å sette sammen forfatterteam til kapitlene med faglig bredde, representasjon fra ulike verdensdeler etc.

Navnet på de 721 internasjonale forskerne og ekspertene ble offentliggjort fredag.