Norge får første kvinnelige leder av Miljøkomiteen for Antarktis

Birgit Njåstad fra Norsk Polarinstitutt er valgt som ny leder av Miljøkomiteen.

..

Birgit Njåstad avbildet under det pågående møte i Buenos Aires, der hun i går ble valgt som leder av Miljøkomiteen under Antarktistraktaten.  Foto: Astrid Høgestøl / Norsk Polarinstitutt

..

Gruppebilde av deltakerne på Antarktismøte. Fra Norsk Polarinstitutt deltar Birgit Njåstad og rådgiver Astrid Høgestøl. Foto: ATS sekretariatet

,,

- Miljøkomiteens oppgave er viktig, og blir enda viktigere fremover i takt med de omfattende globale endringene på mange nivåer som påvirker Antarktis, sier Njåstad. Foto: Astrid Høgestøl / Norsk Polarinstitutt

,,

I Antarktis finnes noen av de siste store urørte naturområdene i verden og en rekke dyrearter lever kun der, som antarktispetreller (bildet).  Foto: Sebastien Descamps / Norsk Polarinstitutt

Under det årlige Antarktismøte som ble avholdt i Buenos Aires i går ble seniorrådgiver Birgit Njåstad valgt som leder av Miljøkomiteen under Antarktistraktaten. Njåstad blir dermed også første kvinne som leder komiteen.

Miljøkomiteen (CEP) har sitt utspring fra Miljøprotokollen (Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM)) som ble undertegnet i Madrid i 1991. Miljøkomiteen gir råd og anbefalinger til ATCM på miljøområdet. Så langt har 40 land sluttet seg til protokollen.

Et kontinent i endring

Siden Miljøprotokollen trådte i kraft har den bidratt med å gjennomføre en rekke tiltak for å beskytte de store miljøverdiene i Antarktis. 

Nå som Norge skal lede Miljøkomiteen er det med en erfaren antarktiskjenner ved roret. Birgit Njåstad har arbeidet med Antarktis-saker ved Polarinstituttet i over 20 år, hovedsakelig med oppgaver knyttet til forvaltning- og rådgivning. Hun ser frem til å lede arbeidet i komiteen.

Miljøkomiteens oppgave er viktig, og blir enda viktigere fremover i takt med de omfattende globale endringene på mange nivåer som påvirker Antarktis, sier Njåstad.

Hun viser blant annet til pågående klimaendringer, økende turisme og ikke minst miljøverdier som skal ivaretas.

Vern av natur og dyreliv

I Antarktis finnes noen av de siste store urørte naturområdene i verden og en rekke dyrearter lever kun der. Økosystemene på land og i ferskvann består av få plante- og dyrearter, mens i Sørishavet lever et rikt biologisk mangfold, alt fra mikrober til sel og hval. Samtidig er planter, dyr, økosystemer og kulturminner under stadig større press fra menneskelig ferdsel, miljøgifter og klimaendringer. Det er eksempelvis funnet høye nivåer av langtransporterte insekts- og plantevernmidler i rovfuglen sørjo i Dronning Maud Land og varmere hav fører til at nye arter etablerer seg og truer stedegne arter. Flere turister og nye forskningsstasjoner gir også økt ferdsel. Vern av miljøet og økosystemet i Antarktis er og blir viktig.

Antarktis er fortsatt et spesielt sted, og det er miljøkomiteens rolle å gi best mulig råd til de som tar beslutninger som påvirker fremtiden til dette spesielle stedet. Det er ikke en oppgave vi skal ta lett på. Håpet er at jeg som leder av komiteen kan bidra til at vi på en god måte kan ivareta de spesielle miljø- og naturverdiene i Antarktis, understreker Njåstad.

Viet fred og forskning

Norge har en lang historie og sterke interesser i Antarktis, og er en sentral aktør i Antarktistraktatsamarbeidet. Som part i Miljøprotokollen har Norge forpliktet seg til et omfattende vern av miljøet i Antarktis og til å ta vare på villmarkskarakteren til området. Miljøhensynet var også viktig da Norge bygget ut Trollstasjonen og flystripen Troll Airfield i Dronning Maud Land.

I Norge er det Norsk Polarinstitutt som er forvaltningsmyndighet etter regelverket som er hjemlet i Miljøprotokollen. Videre er det Antarktistraktaten som setter de rettslige rammene for all virksomhet og miljøvern i Antarktis. Traktaten er undertegnet av 50 land, inklusiv Norge, som alle har forpliktet seg til å kun bruke Antarktis til forskning og fredelige formål.

Norges delegasjon til ATCM ledes av Utenriksdepartementet. Klima- og miljødepartementet og Norsk Polarinstitutt deltar i ATCM-delegasjonen og representerer Norge i Miljøkomiteen.