Ny rapport om havklimaet rundt Svalbard og Jan Mayen

Temperaturøkninger, tynnere havis og mer ferskvann i de øvre vannmassene. Dette er noe av det som pekes på i en ny rapport fra MOSJ (Miljøovervåkingssystem for Svalbard og Jan Mayen)

Isfjell i fjord

Isfjell i Kongsfjorden. Foto: Jean Negrel / Norsk Polarinstitutt

Portrett av smilende kvinne

Koordinator for MOSJ Therese Sigurdsen ved Norsk Polarinstitutt. Foto: Malin Alette Hansen / Norsk Polarinstitutt

Portrett av kvinne

Forsker og medforfatter av rapporten Angelika Renner. Foto: Haakon Hop, Norsk Polarinstitutt

MOSJ er en del av den statlige miljøovervåkingen i Norge. En viktig funksjon er å gi et grunnlag for å vurdere om de politiske målene som er satt for miljøutviklingen i nordområdene nås. Med jevne mellomrom lages det derfor tematiske statusoppdateringer. Kortrapporten som nå foreligger tar for seg det marine klimaet rundt Svalbard og Jan Mayen.

Tynnere havis

Dette er noen av funnene som omtales:

Målinger på sensommeren over de siste 52 årene viser at temperaturen i atlantisk havvann som strømmer inn i Polhavet har økt med 1,4 – 1,7 grader i løpet av måleperioden. Med unntak av et par avviksperioder, har oppvarmingen vært forholdsvis konstant i måleperioden.

Havisen blir tynnere. Utbredelsen av havis har sunket drastisk siden satellittbaserte målinger startet i 1978. I noen områder har reduksjonen av havis vært så mye som 12 % per tiår om vinteren, og 21 % per tiår om sommeren. Barentshavet er nå stort sett isfritt om sommeren. Langtidsobservasjoner i Framstredet har vist en tynning på vel 50 % i perioden 2003-2014.

Det er mer ferskvann i de øvre vannmassene som et resultat av smeltevann fra isbreer som tiner. Dette fører til en forsuring av fjordene. Økt surhetsgrad kan blant annet føre til at arter som vingesneglen ikke klarer å danne kalkskall. Vingesneglene er viktig for flere typer fisk, blant annet laks, men også hval og sjøfugl. I tillegg til å være viktige i næringskjeden i havet, fungerer de også som karboneksportører lengre ned i dypet.

Danner grunnlag for revisjon

- Den nye MOSJ-rapporten skal danne grunnlaget for revisjon av indikatorene som er satt for miljøtilstanden når det gjelder havene rundt Svalbard og Jan Mayen, sier koordinator for MOSJ Therese Sigurdsen ved Norsk Polarinstitutt.

Miljøstatusrapporten er skrevet av forskerne Angelika Renner ved Havforskningsinstituttet og Paul Dodd og Agneta Fransson ved Norsk Polarinstitutt.

Den nye kortrapporten kan lastes ned i sin helhet her