På klimatokt til Framstredet med Norges nye isbryter

FF "Kronprins Haakon" er på vei til sitt første forskningstokt i Framstredet.

..

Havforsker Laura de Steur er toktleder på det første toktet til Framstredet med FF "Kronprins Haakon". Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

..

Toktleder Laura de Steur forteller om forskningen som skal skje underveis. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

..

Deltakerne på toktet prøver klær og utstyr på lageret til Norsk Polarinstitutt i Longyearbyen. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

..

FF "Kronprins Haakon" forlater Longyearbyen retning Framstredet sist lørdag. Foto: Kim Holmén / Norsk Polarinstitutt

..

Slik beveger havstrømmene seg i de arktiske områdene. Den varme Golfstrømmen, med varmt atlantisk vann, beveger seg nordover langs kysten av Norge. Den deler seg i to hovedgrener og fortsetter nordover, med en gren på hver side av Svalbard. I Polhavet kjøles det atlantiske vannet ned, det blir tyngre og synker. Etter en runde i polbassenget kommer det nå kalde og arktiske vannet ut av Polhavet, hovedsakelig gjennom Framstredet mellom Svalbard og Grønland. Figur: Audun Igesund / Norsk Polarinstitutt

De siste 50 årene har oppvarmingen i Arktis skjedd dobbelt så fort som i resten av verden. Havisutbredelsen har aldri vært mindre her på vinterstid siden satelittmålingene startet tidlig på 1980-tallet.

Nøkkelområde

Framstredet, som ligger mellom Grønland og Svalbard, er et nøkkelområde for å forstå de pågående klimaendringene i Arktis. Stredet er et viktig havområde for vannsirkulasjonen inn og ut av Polhavet.

For å forstå hvilke endringer som kan finne sted i Polhavet er det derfor viktig å vite hvordan forholdene er i Framstredet.

Havisen på sitt minimum i september

Hver høst drar forskere fra Norsk Polarinstitutt på tokt til Framstredet. På denne tiden av året pleier isen i Arktis å nå årets minimum. Forskerne samler inn data som bidrar til å øke kunnskapen om klima- og havendringer, og koblingen mellom hav, havis og biokjemiske prosesser.

Årets tokt til Framstredet er det første toktet hit med det nye forskningsskipet «Kronprins Haakon». Toktet ledes av Norsk Polarinstitutt, og toktleder er havforsker Laura de Steur.

Måling av ferskvann og havisstrømninger fra Polhavet står sentralt under toktet.

– I tillegg til å måle ferskvann og havis skal vi studere havtemperatur av atlantervann som er viktige prosesser relatert til breer og is på Grønland, forteller de Steur.

Overvåker havistykkelsen og transport av ferskvann

Et viktig formål med å overvåke istykkelsen i Framstredet er derfor nettopp å få overvåkingsdata på den generelle istykkelsen i Polhavet. Overvåkingen gjøres ved hjelp av bøyer som ligger under vann i Framstredet, og som kontinuerlig måler tykkelsen på isen som driver over. I løpet av et år driver det forbi is av varierende tykkelse, fra 10–50 cm til skrugarder på opptil 40–50 meters tykkelse.

Transport av ferskvann i Østgrønlandsstrømmen gjennom Framstredet overvåkes på sin side fordi dette kan påvirke det regionale klimaet i Nord-Europa. Ferskvann påvirker dannelse av dypvann, som påvirker havstrømmer. Dette kan ha en effekt på klimaet i Nord-Europa.

Havisutbredelsen i Framstredet har vært overvåket i mer enn 30 år fra satellitt, og resultatene fra dette har gitt oss god oversikt over hvordan utbredelsen har avtatt betydelig.
Data så langt viser at istykkelsen holdt seg relativt konstant gjennom 1990-tallet, til tross for at det da allerede var en nedgang i isutbredelse. Etter 2005 har det vært et stort tap av flerårsis.

Skal telle hvaler

Toktet til Framstredet skal vare i nesten tre uker, og det ventes at forskerne underveis skal samle inn informasjon om istykkelse, vanntemperatur, saltinnhold og mye annet. Dataene skal etterhvert bearbeides, og sammenlignes med lignende prøver fra andre steder i Arktis.

Bildearkivar Ann Kristin Balto fra Norsk Polarinstitutt deltar på årets tokt sammen med forskerne og den øvrige besetningen, og hun tar bilder som vi legger ut på vår Facebook-side og Instagram.

I år er også marinbiologer med på toktet til Framstredet, med det mål for øye å telle hvaler og studere hvalenes leveområder. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvaltellingen på våre nettsider og sosiale medier:

www.npolar.no  

facebook.com/NorskPolarinstitutt/

twitter.com/NorskPolar