Ny strategi for Norsk Polarinstitutt

Polarinstituttet er et direktorat under Klima- og miljødepartementet, og myndighets- og ansvarsområdene blir definert i en egen instruks. Instituttet skal bidra til å oppnå de klima- og miljøpolitiske målene som årlig blir presentert i Statsbudsjettet (Prop. 1 S). I tillegg til dette utarbeider instituttet også en egen strategi.

 De strategiske målene for 2019–2024 er at vi skal være :

  • den sentrale rådgiveren i polarområdene
  • den sentrale kilden til kunnskap om polarområdene
  • et anerkjent, profesjonelt og fremtidsrettet direktorat med mange funksjoner
  • en lærende, fleksibel og kompetent organisasjon

 Planen presenterer også instituttets verdier, som er: troverdig, målrettet, kvalitetsbevisst og framtidsrettet.  

Strategi 2019–2024