Pressemelding fra Klimarisikoutvalget: Bedre håndtering av klimarisiko

Norge har et godt utgangspunkt for å håndtere klimarisiko, men konsekvensene av alvorlige klimaendringer kan være store og vanskelige å overskue. En ambisiøs og effektiv klimapolitikk er det viktigste grepet norske myndigheter kan ta for å møte risikoen. I tillegg bør de gjøre gode analyser av klimarisikoen, spesielt i petroleumssektoren, og styrke samfunnets robusthet.

..

Klodens klima er i rask endring. Klimarisikoutvalget ble oppnevnt av Regjeringen i fjor for å vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi. Nå foreligger rapporten fra utvalget. Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

..

Forskningsdirektør Nalân Koç er en av syv medlemmer i ekspertutvalget. Foto: Stina Grønbech

..

Forskningsprosjektet N-ICE2015 studerte effektene av at polisen er blitt tynnere. Dette bildet er fra havisen nord for Svalbard. Foto: Paul Dodd / Norsk Polarinstitutt

Det mener utvalget som har vurdert hvordan klimarisiko kan påvirke norsk økonomi. Utvalget leverte i dag sin rapport til Finansdepartementet.

Selv om verden når målene i Parisavtalen, vil klimaet fortsette å forandre seg i flere tiår fremover. Vi må derfor forberede oss både på klimaendringer og på de økonomiske virkningene av overgangen til et lavutslippssamfunn, sier utvalgsleder Martin Skancke i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Klimaet er i rask endring. Regjeringen satt sammen et klimarisikoutvalg for å vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.

Klimarisikoutvalget ble oppnevnt 6. oktober 2017. Forskningsdirektør Nalân Koç fra Norsk Polarinstitutt er en av syv medlemmer i ekspertutvalget. Litt over ett år etterpå er rapporten levert.

– Det har vært et meget spennende og lærerikt prosess å ta del i, sier Koç.

Utvalget fikk i oppdrag å:

• Vurdere hvordan en mest hensiktsmessig kan analysere og fremstille klimarisiko på nasjonalt nivå.
• Identifisere antatt viktige globale, klimarelaterte risikofaktorer og vurdere deres betydning for norsk økonomi og finansiell stabilitet.
• Vurdere eventuell metodikk for at private og offentlige virksomheter, herunder finansinstitusjoner, skal få et faglig grunnlag for å kunne analysere og håndtere klimarisiko på best mulig måte.

Utvalget har forsøkt å finne ut hvordan vi best mulig kan vurdere følgene av verdens omstillingsforsøk til en mer bærekraftig fremtid. Det har blant annet vurdert de potensielle følgene av fysiske klimaendringer, som kan bidra til økte forekomster av tørke og flom og gi skader og økte utgifter for det offentlige og selskaper.

Én konklusjon i rapporten er at Norge bør øke sin kunnskap og sørge for at ulike aktører rapporterer bedre om klimarisiko, men at utgangspunktet for Norge er godt.