Fire nye leiarar klåre for innsats nord og sør på kloden

Koordinering av aktivitetar, forskningsformidling, rådgivning og motivera til vitskapleg publiseringer vert viktige oppgåver for dei nye programlederene.

NYE PROGRAMLEIARAR:

NYE PROGRAMLEIARAR

Direktør Ole Arve Misund (t.v.) med sine fire nye programleiarar i Lysgården på Framsenteret: Harald Steen, Geir Gotaas, Arild Sundfjord og Birgit Njåstad. Portrettet i bakgrunnen er av botaniker Hanna Resvoll Holmsen som vert rekna som den første kvinnelege forskaren på Svalbard. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt

..

På tokt til Arktis og Antarktis

Noregs nye isgående forskingsfartøy «Kronprins Haakon» spelar ei viktig rolle i fleire av programma. No er skipet med kurs for Sørishavet og Antarktis for tokt med Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt. Foto: Kit M. Kovacs og Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt får frå 1. januar 2019 fire nye sjefar med tittelen «programleiar». Programleiarjobben er ledd i ei prosjektorganisering av forskinga og rådgivningen ved Polarinstituttet. Alle prosjekt skal samlast i relevante program og programleiarane skal følgja opp dei respektive prosjekta.

Skal sy saman rådgivning og forsking

Norsk Polarinstitutt er Noregs sentrale institutt for vitskapleg forsking, miljøovervåking og kartlegging av Arktis og Antarktis. Instituttet er kunnskapsleverandør og rådgjevar for norske styresmakter i polarområdene og har forvaltingsstyresmakt for all norsk aktivitet i Antarktis. Målsettingen med programorganiseringa er å betra sy saman rådgivningsaktiviteten og forskinga ved Polarinstituttet.

I haust har det pågått ein prosess for å finna dei fire som skal kle programleiarjobbane, og no er desse klåre. Programleiarane startar i jobbane etter jul. Tre av programleiarane har lang fartstid frå Polarinstituttet, og den fjerde er rekruttert frå UiT Norges arktiske universitet.

Vertskap Ny-Ålesund

Geir Gotaas vert programleiar for Vertskap Ny-Ålesund. Ny-Ålesund på Svalbard er ein moderne internasjonal arktisk, naturvitskapleg forskings- og miljøovervåkingsbase, og er plassert sentralt i tilhøve til dei pågåande klimaendringane i Arktis. Om vinteren bur det mellom 35 og 40 menneske i forskingslandsbyen, om sommaren kan det vera opptil 200 personar på staden. Norsk Polarinstitutt har ein forskingsstasjon i Ny-Ålesund,  Sverdrupstajonen.

Gotaas kjem frå jobben som seniorrådgjevar i staben hos universitetsdirektøren og rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Programmet er ei heilt ny rolle som eit svar på ønsket til norske styresmakter om ei tydelegare norsk leiarrolle for den internasjonale forskinga som pågår i Ny-Ålesund. Programmet skal utøva vertskapsrollen og implementera forskingsstrategien for staden. Vidare skal programmet bidra til å skaffa forskningsbasert kunnskap om utviklinga i Ny-Ålesund som grunnlag for forvaltningsråd til Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Sysselmannen på Svalbard. Formidling av kunnskapen i vitskaplege miljø og til allmennheten er sentrale oppgåver.

Kings Bay AS skal enno ha ansvaret for den praktiske drifta av infrastrukturen i Ny-Ålesund.

Antarktis

Birgit Njåstad vert programleiar for Antarktis. Njåstad kjem frå stillinga som seniorrådgjevar ved Polarinstituttet, med spesielt ansvar for Antarktis-saker og det rådgivande samarbeidet til instituttet med Kina. Ho har tidlegare arbeidd som leiar for miljøseksjonen. I vår vart ho valt som leiar for Miljøkomiteen under Antarktistraktaten. Som programleiar skal ho bidra til instituttet sitt arbeid med å produsere data og kunnskap som gjev råd til forvaltinga om geologien, naturen, økosystema og miljøutviklinga i Antarktis. Programmet skal skaffa forskningsbaserte kunnskapar om utviklinga i Antarktis og bruka kunnskapane i forvaltningsråd til Klima- og miljødepartementet, kommisjonen for bevaring av marine levande ressursar i Antarktis (CCAMLR) og Antarktistraktaten, og bidra i formidlingen av kunnskapane i vitskaplege forum og til allmenheten.

Nordishavet

Havforsker ved Polarinstituttet, Arild Sundfjord, vert programleiar for Nordishavet. Nordishavet-programmet skal gjennom overvåking, forsking og utgreiingar produsera data og kunnskap for å gje råd til forvaltinga om utviklinga i Nordishavet. Vidare skal programmet bruka kunnskapane i forvaltningsråd til Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet og bidra til formidlingen av kunnskapane gjennom deltaking i rådgivningsprosesser, vitskaplege forum og formidling til allmenheten.

Svalbard

Harald Steen vert programleiar for Svalbard (utanom vertskap Ny-Ålesund). Han kjem frå stillinga som leiar av ICE-senteret ved instituttet, som vert avvikla i haust. Svalbard-programmet skal gjennom overvåking, forsking og utgreiingar produsera data og kunnskap for å gje råd til forvaltinga om utviklinga på og ved Svalbard. Programmet skal bruka kunnskapane i forvaltningsråd til Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Sysselmannen på Svalbard, og bidra til formidlingen av kunnskapane gjennom deltaking i rådgivningsprosesser (nasjonale, bilaterale, regionale og internasjonale), vitskaplege forum og formidling til allmenheten.

FF "Kronprins Haakon" får viktig rolle

Noregs nye isgående forskingsfartøy «Kronprins Haakon» spelar ei viktig rolle i fleire av programma. Norsk Polarinstitutt skal disponera 93 av 303 døgn med forskingsskipet det neste året. Skipet forlét i slutten av november Bergen med kurs for Sørishavet for krilltokt med Havforskningsinstituttet, før skipet skal på tokt i regi av Polarinstituttet for å studera økosystemet utanfor kysten av Dronning Mauds Land i Antarktis.

Avisa Nordlys har omtalt dei nye programma, du kan lesa nettsaka dykkar her (artikkelen ligg bak betalingsmuren): https://www.nordlys.no/norsk-polarinstitutt/forskning/kronprins-haakon-forskningsskip/etter-ett-ar-i-sjefstolen-har-han-funnet-fire-programledere/s/5-34-1029227?key=2018-12-21T08:35:19.000Z/retriever/fee411795360b4c269ea3702092b67565ea6ba2d