Hva gjør Norsk Polarinstitutt?

Norsk Polarinstitutt er et direktorat under Klima-og miljødepartementet. Instituttets virksomhet er konsentrert rundt miljøforvaltningsbehov i polarområdene. Sammen med miljøsamarbeid i Barentsregionen er forskning på klima, langtransportert forurensning, effekter av forurensing på miljøet, biologisk mangfold og topografisk kartlegging viktige arbeidsfelt. I Antarktis har instituttet forvaltningsmyndighet for all norsk aktivitet. 

Forvaltning og rådgivning

En av instituttets hovedoppgaver er å fungere som rådgivende instans for forvaltningen når det gjelder polare miljøspørsmål. Det er norske myndigheters mål at Svalbard skal være et av verdens best forvaltede villmarksområder. Norsk Polarinstitutt deltar i arbeidet for å nå dette målet. Norsk Polarinstitutt er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis. Det betyr at alle som planlegger aktivitet i Antarktis, skal kontakte Norsk Polarinstitutt på forhånd. Les mer om regelverket for aktivitet i Antarktis.

Forskning og overvåkning

Polarinstituttet forsker på biologisk mangfold, geologisk kartlegging, klima og miljøgifter i nord- og polarområdene, og bidrar til nasjonale og regionale forskningsprogrammer innenfor disse temaene. Instituttet gir viktige bidrag til det internasjonale klimaarbeidet, og er et aktivt kontaktpunkt for internasjonale fagmiljø. Forsking og overvåking i polarområdene er viktige ledd for å forstå globale endringer i miljøet og effektene av disse. Bedre kartlegging og forståelse for klima og miljø gjør Norge i stand til å forvalte landets områder og ressurser på en bedre måte.

Vi samler inn og bearbeider data om hva som påvirker miljøet og om tilstanden til naturen og kulturminnene på Svalbard og Jan Mayen gjennom prosjektet MOSJ. Polarinstituttets forskning gir økt kunnskap om verneområdene på Svalbard, noe som bidrar til bedre forvaltning og vern av disse sårbare områdene. Dataene blir tolket for å beskrive miljøutviklingen, og instituttet gir råd basert på resultatene til forvaltningen om behov for tiltak og for forsking eller forbedret overvåking. I MOSJ inngår både atmosfæren, landjorda og havområdene rundt de to øygruppene Svalbard og Jan Mayen.

Operasjoner og logistikk

Norsk Polarinstitutt utstyrer og organiserer store ekspedisjoner til begge polområdene, er eier av det nye isgående forskningsskipet «Kronprins Haakon», og driver Sverdrupstasjonen og Zeppelin stasjon for atmosfærisk forskning og overvåkning i Ny-Ålesund på Svalbard, samt forskningstasjonen Troll og feltstasjonen Tor i Antarktis.

Forskning i polare strøk er krevende, ikke minst fra et logistikksynspunkt. Store avstander, kaldt klima og generell mangel på infrastruktur setter store krav til transportapparat, utstyr og sikkerhet. Ingen steder er dette mer synlig enn i Antarktis. Norsk Polarinstitutt har bygget opp et betydelig støtteapparat for innkjøp, transport, bemanning, opplæring og operativ og teknisk drift knyttet til stasjonen. I Antarktis har Norsk Polarinstitutt arrangert jevnlige ekspedisjoner siden 1976. NARE (Norwegian Antarctic Research Expeditions) er en ekspedisjonsramme som legger til rette for gjennomføring av all statlig finansiert antarktisforskning, og ekspedisjoner til kontinentet blir jevnlig arrangert av Norsk Polarinstitutt.

Kartlegging og navngiving

Norsk Polarinstitutt er den nasjonale kartleggingsinstansen for polare områder, inkludert ikke-kommersielle geologiske undersøkelser. Vi publiserer kart i både digitalt og trykket format.

Polarinstituttet er det offisielle organet for vedtak om stedsnavn i norske polarområder. Dette innbefatter navnebestemmelser på Svalbard (inkl. Bjørnøya) og Jan Mayen med nære havområder, og Dronning Maud Land, Bouvetøya og Peter I Øy med nære havområder.

Det er navnekomiteen ved Norsk Polarinstitutt som vedtar stedsnavn. Det er verdt å merke seg at stedsnavn i de norske polarområdene konsekvent har nynorsk språkdrakt.

Formidling

Resultater fra forsknings- og forvaltningsprosjekter formidles til norske myndigheter, samarbeidspartnere, fagmiljøer, skoleverket, media og allmenheten. Instituttet setter også fokus på norsk polarforskning og miljøforvaltning internasjonalt. Instituttet har som mål å sørge for god formidling av vår forskning og våre forvaltningsoppgaver, både gjennom våre nettsider, publikasjoner, vårt bibliotek, utstillinger og i media.

Instituttet gir i samarbeid med Co-Action Publishing ut det engelskspråklige vitenskapelige og tverrfaglige tidsskriftet Polar Research.

Polarinstituttet har et omfattende bibliotek og bildearkiv, har en polarhistoriker og er ansvarlig for en rekke nettsider som omhandler polare tema.