Levels and effects of contaminants on thyroid hormones and immune parametres in glaucous gull in Kongsfjorden, Svalbard

The project aims to investigate levels of contaminants in glaucous gulls and their effects on the hormone- and immune system of those birds. Possible connections between the disruption of the TH-homeostasis and immune response, in relation to environmental contaminants, will also be studied. Methods: 20-25 birds are going to be catched in the Kongsfjorden area.

[Studier viser svært høye nivåer av miljøgifter i polarmåker fra Bjørnøya på Svalbard, og effekter av disse nivåene på hormoner er observert (Verreault et al, 2004). Foreløpige målinger av ulike miljøgifter i polarmåker og storjo fra Kongsfjorden indikerer høye verdier av miljøgifter i polarmåke og storjo (Bustnes og Gabrielsen – pers. kom.).

Hos de omlag femti artene sjøfugl som finnes i Arktis (de March et al, 1998), finnes det svært mange ulike strategier for migrering og livnæring. Dette resulterer i at POPs-konsentrasjonene varierer i like stor grad hos sjøfugl. Polarmåke, sammen med storjo (Stercocarius skua) og svartbak (Larus marinus), som kan migrere til mer forurensede områder og/eller spiser åtsler, spesielt etter marinepattedyr, har de høyest målte nivåene av POPs (Gabrielsen et al, 1997). OC-konsentrasjoner i sjøfugl viser seg dermed å være primært relatert til trofisk nivå og sekundært migrering (de Wit et al, 2004).

PCB er den vanligste OCen i arktisk sjøfugl (Borgå et al, 2001) og jo høyere trofisk nivå, jo større del utgjør PCB av den totale mengden OCer. Dette skyldes PCB har et stort biomagnifiseringspotensiale, sammen med stoffer som p,p´-DDE og oxyklordaner, mens sjøfugl er i stand til å metabolisere andre OCer som -HCH og -HCH (Borgå et al, 2001, de Wit et al, 2004).

Målet med studien er å se på nivåer av miljøgifter og effekter av disse på hormon – og immunsystem hos polarmåker i Kongsfjorden på Svalbard. Prosjektet vil se etter mulige sammenhenger mellom forstyrrelser TH-homeostasen og immunresponser, sett i sammenheng med miljøgiftnivå. Studier utført på sjøfugler fra høyere trofiske nivåer andre steder i Arktis enn Kongsfjorden, gir grunn til å tro at det er sammenheng mellom eksponering for miljøgifter og nedsatt immunfunksjon og forstyrrelse av TH-nivå.

Foreløpige målinger viser høye miljøgiftnivå i polarmåker i Kongsfjorden. En kan derfor forvente å se forstyrrelser i TH-nivå og immunforsvar hos polarmåkene fra dette området.

Metoder:

Polarmåker, omlag 20 - 25 individer, vil bli fanget i Kongsfjorden for prøvetaking under tre ukers feltarbeid i Kongsfjorden på vestsida av Spitsbergen, med base i Ny-Ålesund. Innsamlingen av prøver fra fuglene vil finne sted i Kongsfjorden i løpet av tre uker i juni 2010. Prøvetakingen vil skje i samarbeid med Kjetil Sagerup fra Norsk Polarinstitutt, med veiledning fra Geir Wing Gabrielsen, NP, og Jan Ove Bustnes, NINA, Tromsø.

Opplæring for fangst av polarmåke vil skje i regi av folk fra fuglemiljøet i Tromsø og fangsten vil bli gjennomført sammen med Kjetil Sagerup, NP.

Nivåer av miljøgifter vil analyseres ved NILU i Tromsø, i samarbeid med medveileder Eldbjørg S. Heimstad. Metodene er etablert, og opplæring i metodene og sjølve analysene vil bli utført høsten 2010.

Analyser av TH vil bli utført ved Institutt for Biologi, NTNU, Trondheim i samarbeid med Bjørn Munro Jenssen. Metoder for analyser av TH er etablert ved Jenssens laboratorium. Radioimmunoassay (RIA) vil bli brukt til å bestemme TH-konsentrasjonene. RIA-kurs gjennomføres høsten 2010.

Nivåer av lg (lgG, lgM og/eller lgY) analyseres i plasma ved hjelp av ELISA-kits basert på antistoffer fra høne (Gallus gallus) ved NTNU.

De ulike responsene vil bli sett i sammenheng ved hjelp av multivariat statistikk.]