N-ICE2015: Ecosystem dynamics in a high-Arctic pack ice environment

Hovedmålet med dette prosjektet er å kvantifisere biogeokjemiske prosesser og undersøke sammenhenger mellom disse prosessene og fysiske mekanismer i de øvre vannmassene og havisen i Polhavet. Målet er å forstå hva som skjer med økosystemet i iskanten når isen minker.

Dette prosjektet omfatter prøvetaking av næringsstoffer og suspendert stoff, konsentrasjoner, bakterier, plante- og dyreplankton, isalger og isamfipoder. I tillegg vil det bli gjennomført eksperimenter for å måle biogeokjemiske prosesser som primærproduksjon, respirasjon fra mikroorganismer og dyreplankton, CO2-fluks og vertikal transport av organisk materiale. Resultatene fra disse målingene vil sees i sammenheng med resultater fra atmosfæriske, oseanografiske og oseanografiske undersøkelser og målet er å finne ut hvordan biologiske og fysiske prosesser påvirker hverandre. Vi ønsker også å beskrive periodene før, under og etter oppblomstring av planteplankton og isalger ved hjelp av de nevnte variabler og prosesser. Resultatene vil bli brukt til å parameterisere, kalibrere og validere en økosystemmodell som dekker området med drivis nord for Svalbard. En slik modell vil også bli benyttet til å teste hypoteser om økologiske endringer i Polhavet.