Gjess på Svalbard; fra kunnskap til implementering av retningslinjer

Prosjektets hovedformål er å implementere kunnskap om gjess på Svalbard til konkrete retningslinjer og anbefalinger til bruk i lokal forvaltning og for eventuelle andre aktører. Vi ønsker å gjøre følgende:

  • Sammenfatte kjent kunnskap om utbredelsen av de tre gåseartene på Svalbard
  • Koble stedfestede data på gjess til digitale kart (vegetasjonskart) over Svalbard
  • Utarbeide hensiktsmessige kart som viser kjerneområder for gjess på Svalbard, sårbare områder, områder der det anbefales ferdselforbud etc.
    Det er et mål at sluttprodukter fra dette prosjektet skal kunne brukes av lokal forvaltning og kunne bidra til generelle og spesifiserte retningslinjer som kan brukes til informasjon for aktiviteter som innebærer menneskelig ferdsel på Svalbard. Registreringer av den rødlistede arten ringgås, tidligere innsamlet av Danmarks Miljøundersøgelser, vil også inngå i dette datasettet. Prosjektet vil således være med på å øke kunnskapsgrunnlaget for denne arten og bidra i prosessen omkring operasjonaliseringen av rødlisten på Svalbard.